Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Organisatie

Stichting Spaarnesant is een stichting voor openbaar onderwijs met 26 scholen, waaronder twee scholen voor (voortgezet) Speciaal Onderwijs. De Parel is een school voor Speciaal Onderwijs, Revalidatie en Zorg.

Op onze school hebben we leerlingen met complexe problematiek. Het is belangrijk dat alle partijen; ouders, onderwijs en revalidatie goed met elkaar samen werken en op 1 lijn zitten. Door de verschillende expertises af te stemmen en te bundelen ondersteunen en versterken we elkaar. Het onderwijs en revalidatieprogramma wordt integraal en in een juiste balans aanboden. Hierdoor worden de mogelijkheden van een leerling zo goed mogelijk benut.

“Alle kinderen op De Parel hebben speciale ontwikkelingsbehoeften. De intensieve zorg die de school kan bieden maakt de school vooral speciaal.”

Samenwerking met ouders

De school streeft naar een goede samenwerking met ouders vanuit wederzijds vertrouwen en respect voor elkaars rol. Goed overleg met ouders is een basisvoorwaarde om tot de meest geschikte aanpak te komen, de ouder is een educatief partner en denkt mee over de plannen die worden opgesteld voor een kind.

Het pedagogisch klimaat

We gaan respectvol met elkaar om. We accepteren iedereen ongeacht afkomst, religie, seksuele geaardheid of handicap. Een goede balans tussen rekening houden met en eisen stellen aan zal altijd gezocht moeten worden, conflicten horen daar ook bij. De school gaat uit van het pedagogisch klimaat dat is gebaseerd op de pedagogische basisbehoeftes te weten: relatie, autonomie en competentie.

Resultaat

Hoe je als mens volwaardig in het leven staat is niet te toetsen. We volgen en meten de resultaten van onze leerlingen wel met behulp van onze schoolstandaarden bij de leerlijnen die we hanteren. Maar resultaten zijn alleen bespreekbaar als ze in het perspectief van de totale ontwikkeling worden geplaatst. Dus ook qua leerbaarheid, flexibiliteit, inzet, werkhouding, enzovoort. We streven gericht naar concrete en meetbare resultaten, maar we beseffen dat zij verre van alles bepalend zijn. We werken opbrengstgericht. Het onderwijs is aanbodgericht en wordt bepaald door de wettelijke eindtermen, de revalidatie werkt vraaggericht.

 

Over Spaarnesant

Spaarnesant is een openbare stichting voor primair onderwijs met een gevarieerd onderwijsaanbod op 21 basisschoollocaties, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Vanuit een team van bijna 850 medewerkers wordt het onderwijs verzorgd voor ruim 6.800 leerlingen in de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer.

Spaarnesant heeft een College van Bestuur en een Raad van Toezicht, die namens de gemeente Haarlem het wettelijk toezicht op de openbare stichting heeft.

De bestuurder Marten Elkerbout heeft de dagelijkse leiding over de stichting en wordt hierbij ondersteund door de directeur bedrijfsvoering, tevens plaatsvervangend bestuurder én door het stafbureau. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Schipholpoort 2 te Haarlem

Voor bovenschoolse zaken die alle Spaarnesantscholen aangaan, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. In de GMR worden de ouders en personeelsleden van alle scholen vertegenwoordigd.

De laatste nieuwsbrief vind u hier.

Als u wat meer wilt weten van onze organisatie, bezoek dan de website: www.spaarnesant.nl

Een fusie van twee scholen

Albert Schweitzerschool

De Albert Schweitzerschool werd geopend op 17 januari 1931 en heeft een lange historie achter de rug. Met het oprichten van een openluchtschool creëerde de gemeente Haarlem een mogelijkheid voor het onderwijs aan ‘ziekelijke’ kinderen. Tuberculose was in die tijd nog een gevreesde ziekte. Op de openluchtscholen werd naast het geven van onderwijs, veel aandacht besteed aan voeding, sport, rust en regelmaat. Ook aan de huisvesting van de school werd extra aandacht besteed.

Door de jaren heen is het beeld van de school en haar leerlingen veranderd. De ‘openluchtschool’ werd ‘school voor langdurig zieke kinderen’ (LZK-school). De bleekneusjes van weleer werden kinderen met diverse medische problemen, die zo ingrijpend zijn dat zij niet het (speciale) basisonderwijs kunnen volgen. Extra aandacht en verzorging bleven een centrale plaats innemen.

Niet in alle oesters groeien parels. Alleen in die oester met een klein mankementje. Ons logo verbeeldt de groei van een Parel, het symbool voor uiterlijke en innerlijke rijkdom.

Mytylschool De Regenboog

Op 1 juni 1964 startte in Haarlem een Mytylschool met 6 leerlingen. Dit leerlingenaantal groeide al snel en op 28 oktober van datzelfde jaar kon de school officieel geopend worden.

Een jaar later begon men aan de bouw van het huidige pand. Bij de feestelijke opening van een uitbreiding hieraan, kreeg de “Mytylschool Haarlem” in 1978 de naam “De Regenboog  ” vanwege de rijke schakering aan de kinderen op de school.

De bron van de herkomst van de naam Mytyl is het symbolistische theaterstuk l’Oiseau Bleu, de Blauwe vogel, geschreven door de Belgische schrijver Maurice Maeterlinck.

De hoofdpersonen zijn de jongen Tyltyl en zijn zusje Mytyl.
De beide kinderen ontmoeten in hun droom de fee Bérylune, die vertelt dat ze een ernstig ziek kind heeft dat heel graag de blauwe vogel wil hebben, maar zelf niet weg kan om die vogel te zoeken.

Tyltyl en Mytyl bieden aan om die vogel te gaan zoeken. Zij beginnen een moeilijke en gevaarlijke speurtocht. Telkens als zij een blauwe vogel vinden blijkt deze bij de terugkeer dood of van kleur veranderd te zijn.

De volgende dag klopt hun buurvrouw aan, mevrouw Beringot. Tyltyl en Mytyl herkennen de fee in haar. Mevrouw Beringot heeft ook een zieke dochter en die zou graag Tyltyls duif hebben. Tyltyl schenkt zijn kostbare bezit, na enige aarzeling, met liefde aan het zieke kind van hun buurvrouw. Als het meisje de vogel krijgt, ziet Tyltyl tot zijn verbazing dat de vogel blauw is geworden. Dit is voor het meisje zo overweldigend, dat de vreugde haar geheel geneest.

Beide scholen zijn nu gefuseerd en zijn één school voor Speciaal Onderwijs, Revalidatie en Zorg, De Parel.

Vacatureoverzicht

Momenteel hebben wij geen openstaande vacatures.

Duurzaamheid

Zonnepanelen op de school

In de kerstvakantie van 2017 zijn er op ons dak maar liefst 220 zonnepanelen geplaatst. De panelen leveren 50.000 kWh per jaar aan elektriciteit op. Hiermee kunnen we voor een belangrijk deel (zo’n 35 %) in ons elektriciteitsverbruik voorzien.

Voor deze zonnepanelen hebben de Provincie Noord-Holland en de overheid (RVO) subsidie aan ons schoolbestuur beschikbaar gesteld.

Naast de zonnepanelen staan op ons dak ook zonnecollectoren. Die voorzien voor een deel in de warmwatervoorziening van het zwembad.

Zonne-energie is tegenwoordig een belangrijk thema, want de manier waarop met energie wordt omgegaan verandert de komende jaren ingrijpend. We zijn er dan ook blij mee en trots op dat er op onze school nu zonnepanelen liggen. Op naar een duurzame toekomst voor onze kinderen. We maken al vanaf januari 2017 gebruik van deze duurzame wijze van opwekken van energie.