Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Onderwijs

De Parel hanteert een schoolstandaard van 7 leerroutes om de uitstroom van de leerlingen in kaart te brengen. Deze 7 leerroutes zijn gebaseerd op het landelijk doelgroepenmodel. Met dit model is de school in de gelegenheid om onderbouwd en haalbaar eindniveau goed in kaart te brengen. Hierbij rekening houdend met het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning die geboden moet worden. De 7 leerroutes zijn verdeeld onder drie stromingen (A-B en C stroom) waarin het uitstroomprofiel voor vervolgonderwijs of dagbesteding beschreven staan. De leerroute wordt vastgesteld vanuit het ontwikkelingsperspectief, rekening houdend met didactische, medische psychologische en sociaal-emotionele gegevens. Verandering in deze gegevens kan voor de leerling leiden tot plaatsing in een andere leerroute passend bij de uitstroom bestemming. De schoolstandaard bepaalt voor een groot deel op welk niveau de leerling werkt en welk onderwijsaanbod hij/zij krijgt. Het leerjaar en de stroom vormt de benaming van de groep.

Het is mogelijk dat een leerling die geplaatst is in leerroute 5 qua onderwijsondersteuning beter in ‘de B stroom’ past. In de B stroom wordt meer herhaling geboden. De leerling kan in de B stroom dan leerstof aangeboden krijgen uit leerroute 5. Zo kunnen er leerlingen uit de C stroom Plancius ook de ZML leerlijn volgen in plaats van de Plancius leerlijn. Wel zullen deze leerlingen profijt hebben van de Plancius aanpak met een ervaringsgerichte aanpak. Er zal er altijd een overlap zijn tussen de A-B en C stroom en er worden individuele keuzes gemaakt. Plancius verwijst naar werkwijze die de groep hanteert bij de aanpak van de lesstof.

In de C stroom Plancius wordt met onderwijsassistenten gewerkt, zodat er dagelijks twee onderwijskrachten in de groep aanwezig zijn. De onderwijsassistent werkt ondereindverantwoordelijkheid van de interne begeleiding en orthopedagoog. De onderwijsassistenten verwerken de schoolse activiteiten in hun programma. Naast de onderwijsassistent blijft er een klassen assistent voor de verzorgende taken aan de groep verbonden.

Kleuters

In de kleutergroepen zitten leerlingen uit verschillende stromen bij elkaar. Na de kleuterperiode wordt met leerkrachten en de commissie voor de begeleiding bepaald wat de meest passende route voor een leerling is. Ouders worden intensief bij de keuze betrokken.

Visie op leerstofaanbod

Op De Parel is sprake van een breed leerstofaanbod, afgestemd op de individuele leerling. Wij streven naar een doorgaande lijn voor ieder kind. De leerlijnen voldoen aan de kerndoelen. Voor de uitwerking van de kerndoelen volgen we de leerlijnen van het CED. Het onderwijsaanbod is dus niet gekoppeld aan een bepaalde groep of aan een bepaalde leeftijd maar is gekoppeld aan het leerling-profiel in combinatie met leeftijd.
De leerstof wordt, indien mogelijk, in één groep op drie niveaus aangeboden.

Tevens worden de leerlijnen gebruikt voor planning, registratie en verwachtingen t.a.v. te behalen doelen voor de individuele leerling, zodat voor iedere leerling wordt gestreefd naar maximale leeropbrengsten. Door middel van deze resultaatgerichte werkwijze wordt de leerling voorbereid op de toekomstige leef- en werksituatie.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Het ontwikkelingsperspectief is een document waarin het verwachtte uitstroomprofiel voor het kind benoemd en vastgesteld wordt:

 • is de basis voor opbrengstgericht werken;
 • plant het onderwijs aan de leerling voor langere termijn;
 • wordt jaarlijks vastgesteld, geëvalueerd en bijgesteld;
 • wordt met ouders besproken en opgesteld (educatief partnerschap).

Werkwijze

 • Op basis van toetsen en observaties wordt het niveau voor een leerling per vakgebied vastgesteld (tenminste voor de domeinen Nederlandse Taal en Rekenen).
 • In de groep wordt gewerkt met maximaal 3 instructiegroepen samengesteld uit kinderen die ongeveer op hetzelfde niveau zitten.
 • Voor kinderen die binnen het groepsplan voor 3 instructiegroepen niet kunnen worden ingedeeld wordt bij uitzondering een apart plan opgesteld.

Uitgangspunten

 • Het leerstofaanbod op De Parel vertoont een doorgaande lijn door de gehele school: van kleuter tot de leerling de school verlaat.
 • Er is sprake van een breed onderwijsaanbod gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden, houdingen en bewegen. Het is zowel praktisch als theoretisch gericht.
 • Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op de toekomstige woon-, werksituatie en vrijetijdsbesteding.
 • Het leerstofaanbod is samengevat in leerlijnen en methodes door de hele school.
 • Er is een werkwijze met duidelijke meetbare (smart geformuleerde) doelen.
 • Het leerstofaanbod wordt planmatig aangeboden (groepsplan).
 • Het leerstofaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling.
 • Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen tussen leerlingen.
 • Het leerstofaanbod voldoet aan de kerndoelen voor basisonderwijs en aan zeer moeilijk lerende kinderen.
 • Het leerstofaanbod is gevarieerd en flexibel.
 • Het leerstofaanbod wordt bij de LG zoveel mogelijk volgens methoden voor basisonderwijs aangeboden en indien mogelijk voor methodes t.b.v. het ZML onderwijs.
 • De bij de leerstof behorende materialen zijn van goede kwaliteit en in ruime mate aanwezig.

Cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs mag binnen goed onderwijs niet ontbreken, gezien het belang van cultuur in onze maatschappij. Voor onze school geldt dat ook op een andere manier. Cultuuronderwijs geeft onze leerlingen, met hun verschillende beperkingen op fysiek, cognitief en sociaal-emotioneel gebied kansen om zich te ontplooien, omdat veel vakgebieden juist zonder die drempels kunnen worden ervaren en beleefd. De leerlingen leren zo hun eigen talenten te ontdekken. Door cultuuronderwijs een stevige plaats in het onderwijs te geven, worden de leerlingen en hun talenten serieus genomen en kunnen ze zich ontwikkelen in een prettige, veilige en uitdagende omgeving.

Vincent Lamers is de ICC’ers (Interne Cultuur-coördinatoren) op onze school en samen met een aantal andere collega’s vormt hij de Cultuurwerkgroep. De Cultuurwerkgroep draagt zorgt voor een doorgaande lijn en komt maandelijks bij elkaar.

Binnen het cultuuronderwijs komen er elk schooljaar een aantal onderdelen terug. Hoewel het proces binnen het cultuuronderwijs een belangrijke plaats inneemt, vinden we jezelf op een positieve manier leren presenteren voor onze kinderen van belang. Rond de Kinderboekenweek, rond Kerstmis, in het voorjaar en aan het eind van het schooljaar zijn er presentaties, waarbij leerlingen zich presenteren voor hun medeleerlingen en/of ouders. Eén van de presentaties is de afsluiting van het jaarlijkse cultuurproject. Dit project heeft elk jaar een ander thema. We werken in een menustructuur waarbij elk jaar een ander vakgebied centraal staat. Binnen het project komen de leerlingen in aanraking met kunstenaars/docenten van buiten school die met hun professionele en artistieke inbreng kwaliteit meenemen en verwondering te weeg kunnen brengen. Daarnaast gaan ook de leerkrachten, assistenten en paramedici actief binnen het thema van het cultuurproject met de leerlingen aan de slag.

Naast dit jaarlijkse cultuurproject zijn er ook andere vaste cultuurmomenten in het jaar. Er wordt elk jaar aandacht besteed aan de Kinderboekenweek, rond Kerstmis is er een concert met professionele muzikanten in samenwerking met de stichting Live Music Now en tenslotte is er een samenwerking met het Teylers museum, waardoor een aantal groepen elk jaar werkstukken maken, die in het museum komen te hangen en we ook het museum kunnen bezoeken.

Last but not least: elke leerling krijgt elke week muziekles van een vakleerkracht muziek. Daarnaast maakt onze vakleerkracht muziek (Vincent Lamers) voor ieder thema of project een nieuwe muziekvideo. Check onderstaande video of klik hier om een kijkje te nemen op zijn Youtube kanaal.

 

Interne begeleiding

De interne begeleider is verantwoordelijk voor het afstemmen van onderwijsprocessen. De interne begeleider begeleidt de leerkrachten in hun lesgevende taak door onderwijsresultaten en opbrengsten te bespreken. Zij ondersteunt de leerkrachten in het implementeren van nieuwe ontwikkelingen. Zij participeert in de commissie van begeleiding en zorgt ervoor dat er niet alleen naar de ontwikkeling van het individuele kind wordt gekeken, maar ook hoe die ontwikkeling in relatie staat tot de groep waarin het kind is geplaatst. De interne begeleider stuurt ook leerkrachten aan die verantwoordelijk zijn voor een inhoudelijke onderwijsspecialisatie. De interne begeleider heeft een veelheid aan taken en verantwoordelijkheden, die allemaal te maken hebben met het optimaliseren van het onderwijs binnen de school.

Onderwijsassistenten

Een belangrijke taak op onze school hebben de onderwijsassistenten. Zij vormen samen met de leerkracht de groepsleiding. De zorg van onze leerlingen vraagt veel aandacht. Voor veel dagelijks handelingen hebben de leerlingen hulp nodig. De assistenten bieden de hulp. Deze hulp kan variëren van het helpen bij het eten tot en met het begeleiden van de kinderen naar het toilet. Ook trainen de assistenten de kinderen in zelfstandigheid (ADL) Het is van belang dat de leerlingen alles wat ze zelfstandig kunnen ook zelfstandig doen. Hoewel assistenten soms wel eens tijd hebben om de leerkracht te ondersteunen bij de lessen in de klas, staat de verzorging van de kinderen voorop. Niet alle klassenassistenten werken in een bepaalde groep. Naast de assistenten per groep zijn op onze school ook extra assistenten die worden ingezet op plaatsen waar extra hulp nodig is. Vaak verrichten assistenten op verzoek van de ouders “niet voorbehouden handelingen” volgens protocol onder supervisie van de verpleegkundigen.

Lees de laatste berichten

Dans je mee samen met juf Yorinde en juf Fabiënne?