Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Zorg

Op de Parel zitten leerlingen die extra zorg nodig hebben. De zorg kan nodig zijn op verpleegkundige en/of verzorgende taken, medische ondersteuning, psychologische begeleiding en onderwijskundige ondersteuning.

Bij alle verzorgende taken wordt voortdurend gekeken wat een kind zelfstandig kan. De intensieve zorg die de school kan bieden maakt de school vooral speciaal. Kwalitatieve hoogwaardige (en soms intensieve) zorg maak dat des school onderscheidend is ten opzichte van reguliere scholen.

De jeugdarts

Aan de school is een jeugdarts verbonden, gedetacheerd vanuit de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD Kennemerland. De jeugdarts voert een aantal taken uit:

 • verrichten van medisch onderzoek en adviseren omtrent de medische toelaatbaarheid van aangemelde leerlingen
 • periodiek medisch onderzoek
 • onderzoek en advisering op vraagstelling indien hiertoe aanleiding lijkt
 • verwijzing naar revalidatie en 1e lijns zorg, huisarts of specialist van individuele leerlingen
 • overleg/correspondentie met revalidatie, huisarts en/of specialist ten aanzien  van leerlingen van de school.

De verpleegkundigen

De verpleegkundigen zijn in dienst van de school. De verpleegkundigen hebben een belangrijke rol als schakel tussen school en thuis. Tot het takenpakket behoren:

 • verrichten van zgn. voorbehouden (medische) handelingen, zoals het geven van injecties, katheteriseren en spoelen, uitzuigen trachea canule
 • het geven van advies aan ouders en leerkrachten met betrekking tot medische/sociale problemen
 • toezicht houden op medicijngebruik van de leerlingen
 • toezicht houden op door assistenten uit te voeren “niet voorbehouden handelingen”
 • het verantwoordelijk zijn voor het opstellen van protocollen met betrekking tot “niet voorbehouden handelingen” én epilepsiebeleid.
 • toezicht houden op diëten van kinderen en begeleiden van ernstige voedingsproblematiek
 • toezicht houden op de algemene hygiëne in de school
 • vergroten van het inzicht van leerkrachten en ouders ten aanzien van kennis omtrent ziektebeelden en de gevolgen daarvan in de dagelijkse praktijk
 • onderhouden van contacten met verwijzers
 • houden van intakegesprekken
 • begeleiding leerlingen bij bevordering van de zelfredzaamheid, therapietrouwheid ten aanzien van medische problematiek.

Voorbehouden handelingen

Hierboven is gesproken over de zogenaamde voorbehouden handeling. De B.I.G.-wet spreekt van voorbehouden handelingen die slechts uitgevoerd mogen worden door daartoe bevoegde en bekwame personen. Voorbehouden handelingen worden op De Parel uitgevoerd door de verpleegkundigen.

Bij afwezigheid van beiden kan het zijn dat de ouders van een leerling het advies krijgen het kind niet naar school te sturen, omdat daar op dat moment niemand aanwezig is om het kind te behandelen. Middels een door de ouders ingevuld en ondertekend formulier geven zij toestemming de noodzakelijke medische handeling op school uit te laten voeren door de verpleegkundige.

Psycholoog

Alle kinderen op De Parel hebben speciale ontwikkelingsbehoeften. Wanneer er meer dan het reguliere aanbod op school nodig is, wordt nadere diagnostiek gedaan om te kijken wat er aan de hand is en wat er nodig is. De ondersteuning van de schoolpsycholoog richt zich op het individuele kind, het team, de klas en de ouders. Hierbij zoekt zij de verbinding tussen zorg, revalidatie en onderwijs. Ook kijkt de schoolpsycholoog mee bij het opstellen van het OPP. Als er externe instanties betrokken zijn, vormt zij de verbinding tussen hen en school.