Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Revalidatie

Kinderrevalidatie richt zich op kinderen die blijvende gevolgen ondervinden van een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening. Het kind wordt belemmerd in de alledaagse vaardigheden, zoals lopen, eten, contact maken met anderen en leren op school, maar ook ouders en verzorgers zitten vaak met veel vragen. Kinderrevalidatie is daarom gezinsgericht: de vragen en behoeften van het kind én de ouders/verzorgers zijn richtinggevend voor de behandeling.

Het einddoel is dat het kind zo zelfstandig mogelijk en met plezier meedoet in de maatschappij. Ouders en verzorgers krijgen handvatten bij de opvoeding en verzorging van hun kind. De kinderrevalidatie heeft een compleet aanbod aan behandelprogramma’s en behandelmethoden. De diagnosegroepen zijn grofweg te onderscheiden in aandoeningen die zijn aangeboren en aandoeningen die op een later tijdstip zijn ontstaan.

Ergotherapie

Ergotherapie helpt kinderen zo zelfstandig mogelijk te functioneren thuis en op school.

Een ergotherapeutische behandeling kan bestaan uit het trainen en begeleiden van dagelijkse activiteiten en uit het geven van adviezen aan ouders en leerkrachten over adequate begeleiding van een kind. Vaak wordt de therapie in spelvorm aangeboden, omdat gebleken is dat het leereffect dan het grootst is.

Advies kan ook worden gegeven over aanpassingen en hulpmiddelen die het kind nodig heeft om de dagelijkse handelingen te ondersteunen, zoals zitvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, tilliften, aangepast schrijfmateriaal, specifieke bedieningsmogelijkheden voor computers, aangepast bestek, kleding.

Lees meer over Ergotherapie

Logopedie

De logopedist richt zich op het optimaliseren van de communicatie tussen het kind en zijn omgeving. Het verloop van de communicatie is afhankelijk van verschillende aspecten op het gebied van de spraak-taalontwikkeling, het mondgedrag, de stem, vloeiendheid en het gehoor.

Lees meer over Logopedie

Fysiotherapie

De kinderfysiotherapeut richt zich op de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind. Hoe functioneert het kind al bewegend, wat kan het en hoe doet hij het? Om dit te onderzoeken zijn er verschillende testen en observaties, waar nodig aangevuld met vragenlijsten. De verkregen gegevens samen met de hulpvraag van kind en ouders, bepalen de uitgangspunten van de therapie. Naast algemene kinderfysiotherapeutische principes kan gebruik gemaakt worden van behandelmethode zoals Sensorische Integratie en Sensomotorische training.

Onderwijs en kinderrevalidatie onder één dak

In samenwerking met het onderwijs wordt één beeld van het kind gevormd. Revalidatieartsen, behandelaars en leerkrachten werken samen om te zorgen dat het kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt en deel kan nemen aan de maatschappij. Daarom is het zo belangrijk om voor elk kind een gezamenlijk plan te maken waarin onderwijsdoelen en revalidatiedoelen optimaal op elkaar afgestemd zijn: één kind, één plan.

Lees meer over Reade revalidate

Psycholoog

Alle kinderen op De Parel hebben speciale ontwikkelingsbehoeften. Wanneer er meer dan het reguliere aanbod op school nodig is, wordt nadere diagnostiek gedaan om te kijken wat er aan de hand is en wat er nodig is.

De ondersteuning van de schoolpsycholoog richt zich op het individuele kind, het team, de klas en de ouders. Hierbij zoekt zij de verbinding tussen zorg, revalidatie en onderwijs. Ook kijkt de schoolpsycholoog mee bij het opstellen van het OPP. Als er externe instanties betrokken zijn, vormt zij de verbinding tussen hen en school.