Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Onderwijs

De Parel heeft een schoolstandaard van 10 leerroutes verdeeld onder drie stromingen (A-B en C stroom) waarin het uitstroomprofiel voor vervolgonderwijs en dagbesteding beschreven staan. De leerroute wordt vastgesteld vanuit het ontwikkelingsperspectief rekening houdend met didactische, medische psychologische en sociaal-emotionele gegevens. Verandering in deze gegevens kan voor de leerling leiden tot plaatsing in een andere leerroute passend bij de uitstroom bestemming. De schoolstandaard bepaalt voor een groot deel op welk niveau de leerling werkt en welk onderwijsaanbod hij/zij krijgt. Het leerjaar en de stroom vormt de benaming van de groep.
Het is mogelijk dat een leerling die geplaatst is in leerroute 7 qua onderwijsondersteuning beter in ‘de B stroom’ past. In de B stroom wordt meer herhaling geboden. De leerling kan in de B stroom dan leerstof aangeboden krijgen uit leerroute 7. Zo kunnen er leerlingen uit de C stroom Plancius ook de ZML leerlijn volgen in plaats van de Plancius leerlijn. Wel zullen deze leerlingen profijt hebben van de Plancius aanpak met een ervaringsgerichte aanpak. Er zal er altijd een overlap zijn tussen de A-B en C stroom en worden er individuele keuzes gemaakt. Plancius verwijst naar werkwijze die de groep hanteert bij de aanpak van de lesstof.

In de C stroom Plancius wordt naast de leerkracht met onderwijsassistenten gewerkt, zodat er dagelijks twee onderwijskrachten (leerkracht en/of onderwijsassistenten) in de groep aanwezig zijn. De onderwijsassistent werkt onder eindverantwoordelijkheid van de leerkracht en ondersteunt de leerkracht door met een klein groepje of individuele leerling te werken. Ook op de dagen dat de leerkracht niet aanwezig is verwerken de onderwijsassistenten de schoolse activiteiten in hun programma. De school zorgt er voor dat er een back-up beschikbaar is waar de onderwijsassistenten vragen aan kunnen stellen. Naast de onderwijsassistent blijft er een klassenassistent voor de verzorgende taken aan de groep verbonden.

Kleuters

In de kleutergroepen zitten leerlingen uit verschillende stromen bij elkaar. Na de kleuterperiode wordt met leerkrachten en de commissie voor de begeleiding bepaald wat de meest passende route voor een leerling is. Ouders worden intensief bij de keuze betrokken.