Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Aanmelding

Welke leerlingen kunnen naar de Parel?

In zijn algemeenheid kunnen wij zeggen dat onze leerlingen zijn aangewezen op een school met een overwegend orthopedagogische en orthodidactische benadering in combinatie met revalidatie en/of zorg.

Leerlingen die onze school bezoeken:

  • hebben een lichamelijke handicap, of zijn langdurig ziek.

Daarnaast hebben ze mogelijk ook:

  • een verstandelijke handicap
  • een ontwikkelingsstoornis, bijvoorbeeld in het autistisch spectrum
  • een sociaal-emotionele problematiek gekoppeld aan een lichamelijke handicap/ziekte.

Onze school is bedoeld voor kinderen met een lichamelijke handicap of ziekte die van dien aard is, dat het volgen van onderwijs op een gewone basisschool niet mogelijk is. Deze laatste groep krijgt specifiek onderwijs. De kinderen die alleen een lichamelijke handicap hebben of langdurig ziek zijn volgen, weliswaar aangepast, het lesprogramma van de reguliere basisschool.
De beperking van onze leerlingen is van dien aard dat de leerlingen in den regel dagelijks naar huis kunnen. Vanuit het kind gezien is dit een optimale combinatie van onderwijs, revalidatie en verzorging die ze op onze school krijgen. Dit feit, dat opvoeding in het gezin mogelijk blijft, speelt bij veel ouders/verzorgers een belangrijke rol bij hun keuze voor plaatsing op onze school.

Openbaar onderwijs

Onze openbare school is toegankelijk voor alle kinderen, zonder onderscheid naar godsdienst of levensbeschouwing.
De toelating is niet afhankelijk van het verlenen van een geldelijke bijdrage door de ouders.

Toelaatbaarheid

Toelating tot De Parel is alleen mogelijk op basis van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Een Toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven door het samenwerkingsverband(SWV) waar het kind woont.

De Parel verzorgt onderwijs aan leerlingen met een fysieke beperking of chronische ziekte. Daarnaast kan er sprake zijn van ernstige leerproblemen in combinatie met beperking/ziekte.
Het is van groot belang dat de (voor)school waar het kind vandaan komt, de ouders en De Parel, met elkaar in gesprek gaan om samen vast te stellen of De Parel kan voldoen aan de hulpvraag/ ondersteuningsbehoefte van het kind. Als alle drie de partijen het daarover eens zijn stellen ze samen de TLV op, de (voor)school van herkomst is in principe de aanvrager.
De toelaatbaarheidscommissie van het SWV beoordeelt of het proces transparant is verlopen en of er inderdaad sprake is van een lichamelijke of chronische belemmering die het functioneren in het reguliere onderwijs onmogelijk maakt. Op basis daarvan beslissen zij welke categorie van zorgzwaarte zij toekennen (cat I/II/III) om het onderwijs op De Parel mee te bekostigen. Na akkoord van het SWV wordt het kind toegelaten op De Parel.
Kinderen met een IQ tussen de 35-70, met een lichamelijke beperking al dan niet met een bijkomende problematiek, kunnen ook geplaatst worden op school.
Het is voor De Parel een voorwaarde dat de kinderen in een (kleine) groep kunnen functioneren. Een constante intensieve begeleiding waarbij sprake is van 1 op 1, waardoor er een te grote belasting ontstaat voor de gehele groep, kan een reden zijn om niet tot plaatsing over te gaan. T.a.v. de zelfredzaamheid zullen de kinderen enigszins zelfstandig aan een opdrachtje kunnen werken en genoeg kunnen profiteren van een groepsgericht aanbod.

Als er zeer intensieve begeleiding bij zorg- en onderwijsondersteuning nodig is, dan is er vanuit de inzet van een PGB van de leerling extra ondersteuning mogelijk. Ouders en school gaan hierover samen in gesprek.

Procedure  Aanmelding

Als u denkt dat De Parel een geschikte school voor uw kind is, kunt u contact opnemen voor een oriënterend gesprek op de school. Dat kunt u doen door een mailbericht te sturen naar ons algemene mailadres info@deparelhaarlem.nl, of telefonisch contact op te nemen. Wij nemen contact met u op voor een kennismakingsgesprek. In dat gesprek proberen wij een duidelijk beeld te krijgen van het kind en de ondersteuningsbehoefte. Het gesprek en rondleiding geeft ouders de gelegenheid om een beeld van de school te krijgen. We vinden het belangrijk om de wederzijdse verwachtingen in dat gesprek al duidelijk te krijgen. Er wordt dan ook gekeken of het kind kans maakt om in aanmerking te komen voor een Toelaatbaarheids Verklaring. Om voor een plaatsing op De Parel in aanmerking te komen dient het kind namelijk te beschikken over een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Elke regio of beter gezegd het samenwerkingsverband vanuit het postcode gebied waar het kind woont heeft zijn eigen procedure om te komen tot een TLV.

Als de school en u als ouder van het kind van mening zijn dat onze school de beste plek is voor uw kind, zal de Parel samen met u de stappen zetten om te komen tot een Toelaatbaarheidsverklaring.

Wilt u meer weten over de procedure van de Toelaatbaarheid Verklaring, kijk dan op de website van het Samenwerkingsverband (PO =primair onderwijs) in uw regio.

Eén onderwijsloket voor Haarlem en omstreken

Ouders kunnen met al hun vragen terecht bij het Onderwijsloket. Het Onderwijsloket helpt ouders om de juiste weg te vinden naar de school met de beste mogelijkheden voor hun kind. Het onderwijsloket is een onderdeel van het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland en heeft speciaal voor u een consulent aangesteld die onafhankelijke voorlichting en advies geeft.
Ons Samenwerkingsverband vindt dat ouders een belangrijke rol hebben bij de invulling en het kiezen van een passend onderwijsaanbod. Het is door alle termen, regels en procedures soms moeilijk om een gelijkwaardige partner te zijn. De consulent helpt u, zodat u samen met de school kan bepalen wat een passende onderwijsplek is voor uw kind. De consulent geeft u onafhankelijke voorlichting en advies.

Met welke vragen kunt u terecht bij het Onderwijsloket?

  • Mijn kind heeft op school extra begeleiding nodig. Wat zijn de mogelijkheden?
  • Mijn kind heeft een beperking en ik wil hem graag in de buurt naar school laten gaan. Hoe kan ik dat regelen?
  • School geeft aan dat een andere school misschien wel beter is voor mijn kind. Hoe zit dat?
  • Wat is eigenlijk Speciaal Onderwijs en het verschil met Speciaal BasisOnderwijs?
  • Welke soorten scholen zijn er? Welke is geschikt voor mijn kind?
  • Welke school voor Voortgezet Onderwijs kan wat extra’s bieden voor mijn kind?

Ouderconsulenten: Henriëtte Lemmen, Petra den Boer

Bezoek na telefonische afspraak.

Schipholpoort 2
2034 MA Haarlem
Tel: 023 5430114

h.lemmen@po-zk.nl

Openingstijden

Maandag en dinsdag: 09.00 uur – 12.30 uur en 13.00 uur – 16.30 uur
Woensdag en donderdag: 9.00 uur – 12.00 uur

Het gebruik van het Onderwijsloket is gratis.