Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Notulen MR 28-06-2022

Notulen MR-vergadering 28-06-2022

Aanwezig:

Ouders: Rolita (voorzitter), Judith en Silke

Directie: Ellen

Personeel: Saskia en Jolinde

Afgemeld: personeelslid Tessa

  1. Mededeling/extra punten

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder wordt Ellen welkom geheten, na haar langdurige afwezigheid.

2. Notulen 22-03-2022 en notulen 08-02-2022

De notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden. Tevens doet de directie opnieuw de oproep aan de MR om na een MR-vergadering een kort informatief verslagje te schrijven voor de ouderbrief en voor in de weekinfo van het personeel.

3. Formatiebespreking/ kwartaalrapportage/ managementrapportage

Volgens de directie sprong De Parel er tijdens de begrotingsbespreking op het stafbureau van Spaarnesant er negatief uit. De Parel heeft te maken met een tekort voor schooljaar 2022-2023.

Dit tekort is ontstaan doordat de directie niet op de hoogte was van het declareer  beleid van de stichting bij vervanging uit het eigen personeelsbestand. Het personeel, aangetrokken vanuit de NPO-gelden, heeft grotendeels de vervanging gedaan. Dit is op de verkeerde manier weggeschreven waardoor De Parel geen kosten voor de vervanging heeft ontvangen. Later is er nog een lijstje met vervanging ingeleverd, waardoor het tekort werd aangevuld. Daarnaast blijkt dat het personeel aangenomen vanuit de NPO-gelden een vaste aanstelling heeft gekregen, waardoor zij opgenomen zijn in de formatie. Door een te grote formatie op dit moment is er geen budget meer om het management te versterken.

Het personeel wat dit jaar door natuurlijk verloop of door het nemen van ontslag is weggegaan, is niet vervangen. De totale formatie is daardoor ten opzichte van het begin van het schooljaar gekrompen. Dit is echter niet voldoende, het bestuur heeft een bezuinigingsopdracht van 100.000 euro opgedragen. Dit voor de personeelsbezetting in de functiegroepen van leerkracht, leraar ondersteuner en onderwijsassistent. De directie geeft aan dat dit aankomende jaren hoogstwaarschijnlijk door een natuurlijk verloop opgelost zal worden. Er wordt geen harde bezuiniging ingezet. De directie heeft de voorkeur voor twee teamleiders, hier wordt vooralsnog geen instemming voor gegeven.

De directie geeft aan dat De Parel ruim in personeel zit. De PMR merkt op dat dit niet zo gevoeld wordt op de werkvloer, de extra handen werden ingezet voor de vervanging.

Mochten er teamleiders van buitenaf worden aangesteld, dan zal het tekort oplopen.  De directie zal een open gesprek met het team voeren over de wens voor een toekomstige managementstructuur en de invulling hiervan vanuit het team. Mocht er geen instemming gegeven worden voor het plan om de het management vanuit het team te versterken, dan zal de directie opnieuw in gesprek gaan met het bestuur.

De verandering van schooljaar naar kalenderjaar heeft wellicht ook een negatief effect op het tekort. Niet alle hulpmiddelen worden hierdoor op dezelfde manier toegekend en/of geheel toegekend zoals voorgaande jaren. Daarnaast vervalt het budget voor; extra handen in de klas, de fusievergoeding en het budget groeimiddelen vanuit stichting Spaarnesant.

Het NPO-geld is begroot voor 4 jaar lang 80.650,00 euro. De Parel heeft het NPO-budget overschreden. De MR vraagt om opheldering over het ontstaan van het tekort. In het formatieplan van afgelopen jaar staat een ander bedrag genoemd. Het formatieplan van dit schooljaar en aankomend schooljaar zijn qua cijfers niet te vergelijken. Doordat er geen onderbouwing/specificatie is kunnen we het tekort niet duiden. De directie zal navraag doen bij stichting Spaarnesant. De MR wordt nader geïnformeerd door de directie.

De MR geeft tevens aan dat het formatieplan een overzicht van de personele inzet mist. De directie geeft aan dat het schema uitgeschreven is. Er staat in het formatieplan hoeveel fte boventallig is, dit is in de functiegroep van de leerkracht (1,8 fte), van de onderwijsassistent (3,2 fte) en van de leraar ondersteuner (0,55 fte).

De Parel heeft 13 groepen, op elke groep staat een klassenteam die bestaat uit een leerkracht en een onderwijsassistent. Wanneer De Parel extra budget vanuit de jaarlijkse bekostiging voor de Ernstige Meervoudig Beperkte leerlingen (EMB) ontvangt, dan wordt dit budget ingezet voor de groepen met leerroute 1 en 2.

De MR geeft aan dat zij het bestuursformatieplan (BFP) en de managementrapportage (MARAP) niet ontvangen heeft. De directie geeft aan deze niet geschreven te hebben. Het jaarverslag zal gedeeld worden met de MR.

In het formatieplan is een algemeen stuk opgenomen met daarin de uitgangspunten van stichting Spaarnesant. In dit stuk staat onder andere dat nieuwe aanstellingen worden vastgesteld op hele werkdagen van 8 uur of een dagdeel van 4 uur. De MR geeft aan dat dit niet voldoet voor de werkdagen op De Parel. Tijdens het mediationtraject is met HR-manager overeengekomen dat op De Parel voor een hele werkdag 0,2125 fte wordt berekend en voor de woensdag 0,15. De directie geeft aan dat het bestuur van Spaarnesant de uitgangspunten van het huidige CAO heeft overgenomen en dit doorvoert op alle scholen. De directie geeft aan dat het maar net is hoe je de jaartaak inzet. Er wordt wel 0,2125 per dag berekend bij een wtf van 0,2 en bij een tekort aan uren word je in overleg gecompenseerd. De PMR geeft aan dat er met een wtf van 0,2 een teveel aan lesgebonden tijd wordt gemaakt. De directie heeft de ervaring dat met name assistenten vaak kiezen voor extra lesuren i.p.v. een andere extra taak.

De PMR geeft geen instemming op het formatieplan met de nieuwe managementstructuur. Het formatieplan 2022-2023 mist een cijfermatige onderbouwing en de wens van het team voor een nieuwe managementstructuur is nog niet bekend.

4. Managementstructuur en verbouwing

De in gang gezette verandering van de managementstructuur zal allereerst besproken worden met het team middels een open gesprek. De MR zal zich vervolgens bij haar achterban inventariseren of er draagvlak is voor het plan.

5. Schoolgids

De schoolgids is samen met de MR doorgelopen. De MR stemt in met schoolgids De Parel voor 2022-2023.

6. Uitslag oudertevredenheidsonderzoek

Agendapunt schuift door naar de volgende vergadering.

  • Ondersteuningsarrangementen en de instroom, doorstroom en uitstroom van de leerlingen

Agendapunt schuift door naar de volgende vergadering.

  • Werkverdelingsplan, besteding NPO-gelden 2022-2023

Bovenstaande agendapunt schijft door naar de volgende vergadering.

  • Niet gebruikte NPO gelden van dit schooljaar

Agendapunt schuift door naar de volgende vergadering.

  • Studiedagen schooljaar 2022-2023

Ouders en personeel zijn geïnformeerd

7. Nieuws uit de GMR

Agendapunt schuift door naar de volgende vergadering.

8. Update: oudertevredenheidsonderzoek/ corona/ bestrating en strooien rondom de school.

Agendapunt schuift door naar de volgende vergadering.

9. Rondvraag

De MR geeft aan graag opnieuw een kick-off meeting te willen inplannen aan het begin van volgend schooljaar. Zodat de MR als de directie kunnen naar elkaar hun verwachtingen opnieuw uitspreken. De directie reageert hier enthousiast op.