Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Notulen MR 27-09-2022

Notulen MR-vergadering 27-09-2022

Aanwezig:

Ouders: Rolita (voorzitter) en Judith

Directie: Ellen

Personeel: Susanne, Jolinde en Tessa

Genodigde: HR-manager en HD-financieel adviseur van Spaarnesant

Afwezig: Silke

  1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder worden de genodigden, HR-manager en HD-financieel adviseur van Spaarnesant, van harte welkom geheten. HR-manager verwoordt haar rol binnen deze MR vergadering. Deze is gericht om ruis en miscommunicatie te voorkomen en helderheid te scheppen binnen de communicatielijnen.

 

   2. Mededeling/extra punten

Er wordt stilgestaan bij de wijziging van samenstelling van de PMR. Susanne van L. heeft de rol en de daarbij behorende taken van Saskia van R. overgenomen. Susanne is vanaf nu de secretaris van de PMR.

Als extra punt wordt door de PMR het werkverdelingsplan ingebracht.

3. Notulen 28-06-2021

De notulen worden doorgeschoven naar de volgende vergadering.

4. Formatiebespreking/formatiebesteding

De Parel heeft de opdracht van stichting Spaarnesant om komend schooljaar een formatieve verschuiving te realiseren met als doel om binnen de streef formatiebesteding te blijven. De 100K op het formatieplan is niet een tekort, maar minder te besteden baten.

HD-financieel adviseur geeft een toelichting op het formatieplan van schooljaar 2022-2023. Er wordt ingezoomd op vier punten waardoor De Parel het huidige schooljaar 100K minder te besteden heeft.

Dit schooljaar zijn de bovenschoolse gelden gestopt. Dit is een gevolg dat scholen geen eigen reserves meer opbouwen, maar dat stichting Spaarnesant deze gelden beheert. Stichting Spaarnesant heeft een solidariteitsplan opgesteld om deze gelden eerlijker te verdelen naar de behoeftes van de scholen. Eerder werd er veel geld beschikbaar gesteld voor de SO-scholen, waaronder De Parel. Door deze verandering ontvangt De Parel hierdoor minder geld dan vorig schooljaar.

De vergoedingen van extra handen in de klas is gestopt. Daarnaast is de geldstroom van de samenwerkingsverbanden aanzienlijk minder begroot in de huidige begroting. Dit omdat deze gelden nog niet zeker zijn. Deze kunnen er later bij komen bijvoorbeeld wanneer de school groeit in haar leerlingaantal.

De reguliere rijksvergoedingen zijn 133.000 euro minder dan vorig schooljaar. Dit is het effect van drie leerlingen minder dan vorig schooljaar en daarbij een verschuiving binnen de zwaartecategorieën van de leerlingen.

De extra vergoedingen voor EMB-leerlingen komen in de plus binnen de optelsom. Deze gelden zijn om extra personeel in te kunnen zetten in de groepen waar de EMB-leerlingen zitten.

De bekostiging binnen het formatieplan is gericht op een schooljaar. De overstap naar een kalenderjaar wordt door ‘knippen’ gerealiseerd. Dit heeft geen negatief effect op de begroting.

De NPO gelden zijn vorig schooljaar gestart. Stichting Spaarnesant heeft hierin de keuze gemaakt om deze gelden duurzaam in te zetten. Dit betekent in de praktijk een spreiding van de gelden over vier jaar.

De begroting voor het eerste jaar, 2021-2022, paste binnen het formatieplan van afgelopen schooljaar. Deze begroting is doorgetrokken tot schooljaar 2024-2025. Opvallend hierbij is dat de kosten in een negatief saldo doorstijgen. Dit is te verklaren doordat de personele lasten jaarlijks toenemen. Deze tekorten zijn weg te schrijven binnen de totale begroting van De Parel.

De directie geeft aan de wens te hebben om met het team de ideale streefformatie in kaart te brengen. Dit betekent dat er gekeken moet worden naar de kerngetallen van De Parel, leerlingenaantallen, zwaartecategorieën en wenselijke personele inzet, en deze om te zetten naar een basisbekostiging. Mochten er incidentiele gelden beschikbaar komen vanuit onder andere de Rijksoverheid, dan kunnen deze gelden extra, in een duurzame vorm ingezet worden.

HR-manager geeft aan dat er met elkaar goed over nagedacht moet worden hoe de ideale streefformatie in kaart gebracht dient te worden en hoe het team daarbij betrokken zal worden. De directie en HR- manager maken hiervoor een concept plan. Daarnaast blijft HR- manager betrokken bij het gehele proces.

De PMR geeft instemming voor het formatieplan. De voorzitster en secretaris ondertekenen het formatieplan.

5. Werkverdelingsplan

Het team heeft deze week, met als laatste dag vrijdag 30 september, de taak om te stemmen op het werkverdelingsplan. Er wordt een beroep gedaan op het eigenaarschap van het team om daadwerkelijk hun stem uit te brengen.

De procedures zijn door de werkgroep doorlopen volgens het CAO.

Maandag 3 oktober zal de PMR met de directie de uitslag van het stemmen bespreken.

6. Managementstructuur en functieprofiel

De directie verwoordt en onderbouwt het concept managementstructuur. De directie heeft de wens om twee teamleiders aan te nemen om de klassenteams aan te sturen. Een teamleider voor de kleutergroepen, A-stroom en B-stroom en een teamleider voor de C-stroom en de VSO-groepen.

Het functieprofiel is gebaseerd op het adjunctenprofiel van stichting Spaarnesant.

De directie heeft de wens om de teamleider voor zorg/ verpleegkundige en TPO om te zetten naar de functie staffunctionaris.

Het uitgangspunt van stichting Spaarnesant is om de werktijdfactor van een teamleider, met een adjunctprofiel, van 0,8 te werven. De huidige directie krijgt geen bovenschoolse taken erbij binnen het huidige profiel.

In de BAC-commissie zal minimaal een lid van HR, een lid uit de MR en met voorkeur een assistente aanwezig zijn. Vooraf zal het proces gedeeld worden met het team en zullen er afspraken gemaakt worden over het tijdspad.

De MR stemt in met het voorstel van de wijziging van de managementstructuur op De Parel. De secretaris mailt de directie om de instemming definitief te maken.

7. NPO-ontwikkeling

De ontwikkelingen van de NPO gelden zijn besproken tijdens punt 4 formatiebespreking/formatiebesteding.

8. Nieuws uit de GMR

Geen nieuws van de GMR

9. Rondvraag

Geen rondvraag.