Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

MR Notulen 24-01-2023

Notulen MR- leden vergadering 24-01-2023

Aanwezig:

Ouders: Silke (voorzitter) en Judith

Directie: Ellen

Personeel: Susanne en Jolinde

Afwezig met bericht: Rolita en Tessa

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen/ extra punten

Geen mededelingen.

De directie geeft aan om op de volgende MR-agenda het punt ‘Zorg en onderwijs’ op te stellen, dan zal er over dit onderwerp kennis gedeeld worden met de MR. Daar wordt positief op gereageerd.

3. Begroting/kwartaalcijfers/ managementrapportage periode aug-dec 2022

Vanaf heden is de peildatum veranderd naar 1 februari. Deze verandering zorgt ervoor dat het vergelijken van de cijfers in de managementrapportage (marap) geen goed beeld geeft van de huidige stand van zaken.

De oudergeleding geeft aan dat door het ontbreken van de cijfers van de voorgaande jaren in het overzicht van de formatierealisatie het niet mogelijk is om af te lezen waar De Parel nu staat ten opzichte van de voorgaande jaren. Met die reden vraagt de oudergeleding de directie om alsnog de cijfers van de voorgaande jaren te delen. De directie geeft aan dat zij op deze vraag terugkomt, dit moet prima uit te draaien zijn uit de interne tool Capisci.

Het leerlingaantal is gestegen. Er is wel een negatieve verschuiving in de hoogte van de toelaatbaarheidsverklaringen (minder TLV3) van de leerlingen. Wel is er een extra bekostiging voor EMB-leerlingen toegekend vanuit het rijk. Dit heeft een positief effect op de inkomsten.

De personele bezetting van De Parel is gekrompen in werktijdfactoren. Binnen de functiecategorieën is de balans nog niet wenselijk. De twee teamleiders zijn opgenomen in de begroting van het huidige schooljaar. Aan de opdracht voor een formatieve korting lijkt al voldoende voldaan te zijn. De MR wil wel erop toezien dat de directie de bezetting op peil probeert te houden omdat de werkdruk nog steeds aan de hoge kant is, en ook omdat de invalpool van Spaarnesant onvoldoende is gevuld.

De directie geeft aan dat er dit schooljaar een start gemaakt is om samen met onderwijs en zorg op een lijn te komen voor wat betreft Een Kind Een Plan (EKEP). Onderwijs en zorg kijken ieder met andere ogen naar hoe EKEP er uit zou moeten zien. Er zijn tot heden geen deadlines van actiepunten opgesteld.

De oudergeleding dringt erop aan dat het zeer wenselijk is dat er dit schooljaar stappen gezet worden om tot realisatie te komen van EKEP, omdat men vindt dat de afstand en communicatie tussen Reade en het onderwijspersoneel steeds groter lijkt te worden. Het is steeds vaker aan de ouder(s) om informatie vanuit Reade te delen met de klas en vice versa, dat kan beter in de optiek van de MR. De MR geeft aan dat het er reeds 2,5 jaar gepoogd wordt een start te maken met EKEP en dat dit ook al meerdere keren op de agenda van de MR-vergaderingen heeft gestaan. De oudergeleding geeft als advies om binnen het lopende proces bv. een extern bedrijf in te schakelen om het proces positief te beïnvloeden.

De Parel heeft een uitnodiging ontvangen van de inspectie voor de VSO-afdeling, met als thema ‘extra ondersteuning funderend onderwijs VSO’. Op 14 februari 2023 zal de inspectie de VSO-afdeling bezoeken.

Op de uitgezette vacature IB zijn al enkele reacties binnengekomen. Op de vacature teamleider zijn nog geen reacties binnengekomen.

Het werkverdelingsplan zorgt voor duidelijkheid voor wat betreft het aantal te werken uren voor het personeel. De directie geeft aan dat er ook een aantal taken worden uitgevoerd waar nog geen uren aan toegekend zijn, hier valt dus een verbetering door te voeren. Het is aan het team om dit te communiceren met de directie.

De aanbouw aan het schoolgebouw heeft een startdatum toegekend gekregen. Deze verbouwing, het nodige onderhoud aan het zwembad en andere losstaande klussen aan het schoolgebouw zal tussen de voorjaars- en meivakantie uitgevoerd worden. Het team is hiervan op de hoogte. De MR geeft aan dat het de voorkeur heeft dat dergelijke verbouwingen in de (zomer)vakantie plaatsvindt in verband met (prikkel)overlast en gevaar voor de leerlingen. Directie geeft aan dat er een plan ligt om geluids- en prikkeloverlast tot een minimum te beperken, het gedeelte dat verbouwd wordt zal geheel worden afgesloten met isolerende delen.

4. Notulen 28-06-2022 en 22-11-2022

De notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.

5. Update streefformatie en formatieplan bestuur

Er staat in februari een afspraak gepland met HR inzake de streefformatie. Dit punt zal op de volgende MR-agenda opnieuw opgenomen worden.

Het bestuursformatieplan zal in maart gedeeld worden met de directie. Het streven is dan dat in de maanden mei en juni het formatieplan definitief is en gedeeld kan worden met het team.

6. Update personele bezetting en status formatieve kortingsopdracht

Al eerder is door de directie aangegeven dat er aan de opdracht van de formatieve korting voldaan lijkt te zijn. De oudergeleding merkt op dat er structureel een leerkracht te kort is op een van de twee VSO-groepen. De directie geeft aan dat dit tekort ontstaan is door een langdurige uitval door ziekte en een zwangerschapsverlof. De directie had uit de invalpool van stichting Spaarnesant het tekort aangevuld, echter de invalperiode was kortstondig. De invalpool is op dit moment leeg.

De oudergeleding vraagt of stichting Spaarnesant actief is in het werven van leerkrachten voor de invalpool. De directie zal daarnaar navraag doen.

7. Status aanstellen/werven teamleiders

De vacature voor een tweede teamleider staat online. Twee leden zullen zitting nemen in de BAC-commissie vanuit de MR.

8. Nav oudertevredenheidsonderzoek zichtbaarheid MR

De MR zal regelmatig een bijdrage schrijven voor de nieuwsbrief.

9. Status verbouwing

Dit punt is besproken onder punt 3.

10. Update aannamebeleid

De directie geeft aan dat er aandacht voor dit onderwerp is tijdens de onderwijsvergaderingen met het onderwijsteam.

11. Status formuleren EKEP, samenwerking met Reade?

Dit punt is besproken onder punt 3.

12. Nieuws uit GMR

Geen nieuws uit de GMR.

13. Datum volgende meeting afstemmen

Er wordt geen extra MR-vergadering ingepland. De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 21 maart 2023 om 19.00 uur op De Parel.

14. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvragen.

Volgende MR vergaderingen:

  • Dinsdag 21 maart 2023 om 19.00 uur
  • Dinsdag 11 april 2023 om 19.00 uur
  • Dinsdag 6 juni 2023 om 19.00 uur