Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

MR Notulen 22-11-2022

Notulen MR- leden vergadering 22-11-2022

Aanwezig:

Ouders: Rolita (voorzitter), Silke en Judith

Directie: Ellen

Personeel: Susanne, Jolinde en Tessa

1.Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen/ extra punten

Geen mededelingen/ extra punten.

3. Notulen 1-11-2022

De notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.

4. Concept jaarverslag en jaarplan

Het jaarverslag 2021-2022/ jaarplan 2022-2023 is, met instemming van stichting Spaarnesant, in het huidige schooljaar geschreven.

Visie op doelgroep actualiseren.

De zin ‘Alle kinderen zijn welkom.’ is bewust niet meer opgenomen in de huidige schoolgids en tevens ook niet in het jaarplan 2022-2023. De directie onderbouwt waarom deze keuze gemaakt is.

Aan het begin van dit schooljaar is er bij elke leerroute op De Parel een arrangement in kaart gebracht waarin onder andere de specifieke onderwijsbehoeftes beschreven staan. Daarnaast zijn en worden er verschillende gesprekken gevoerd met de samenwerkingsverbanden over een passende bekostiging bij de arrangementen.

De EMB-leerlingen blijven welkom, maar kijkend naar de mogelijkheden van De Parel. De directie geeft aan dat het gesprek met het onderwijsteam op zeer korte termijn hierover gevoerd zal worden.

De MR kan zich vinden in de onderbouwing van de directie.

De directie geeft de suggestie om onderwerpen uit het jaarplan 2022-2023 wisselend op de agenda van de MR te zetten, zodat er met elkaar op de inhoud het gesprek gevoerd kan worden. De MR zal hierin het initiatief nemen. Het eerste onderwerp zal ‘onderwijs en zorg’ zijn.

Het definitieve jaarplan 2021-2022 en jaarplan 2022-2023 zal opnieuw gedeeld worden met de MR. De MR zal hierop in week 48 2022 een schriftelijk reactie geven.

5. Huisvestiging

De MR geeft aan dat zij een adviserende rol heeft in het onderwerp huisvestiging.

De verbouwing die nu gepland staat is geen ingrijpende verbouwing voor het onderwijs, maar zal extra ruimte bieden voor het personeel.

De directie geeft aan dat zij met die reden in het achterhoofd, ervoor heeft gekozen om eerst het team te informeren en daarna de MR in te lichten. De MR geeft aan dat zij graag tijdig meegenomen wil worden in het proces.

6. Procedure/ werkwijze: streefformatie/ bestuur formatie

Geen nieuws ten opzichte van 1-11-2022.

HR zal een eerste opzet schrijven van een mogelijke streefformatie op De Parel.

7. Procedure/ reacties teamleiders vacatures

De vacatures zijn intern en extern uitgezet.

De directie geeft aan dat er twee reacties binnen zijn gekomen.

8. Personele bezetting na verloop

Vanuit het solidariteitsplan hebben vier assistentes van De Parel aangegeven om op de Van Voorthuijsenschool tot de kerstvakantie vast te vervangen.

De MR spreekt haar zorgen uit over de personele bezetting op De Parel. De directie geeft aan dat er nog ruimte is in de personele bezetting zowel in het SO als in het VSO.

Er staat al langere tijd een vacature uit voor een interne begeleider (IB).

9. Opdracht stichting wegwerken te kort 100K

De directie geeft aan dat De Parel er positief voor staat wat betreft de opdracht vanuit de stichting Spaarnesant. De MR vraagt de directie om in januari een financieel overzicht te geven om zo inzicht te verkrijgen in de stand van zaken. Ook geeft de MR aan dat het wenselijk zou zijn als opnieuw de financieel adviseur van stichting Spaarnesant hierbij wordt uitgenodigd.

10. Nieuws uit de GMR

Geen nieuws uit de GMR.

11. Rondvraag

De directie vraagt de MR om een reactie op het oudertevredenheidonderzoek. Dit zal op de volgende agenda als punt opgenomen worden.

De volgende MR vergadering is op dinsdag 24 januari 2023 om 19.00 uur.