Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

MR Notulen 21-03-2023

Notulen MR-leden vergadering 21-03-2023

Aanwezig:

Ouders: Silke (voorzitter) en Judith

Directie: Ellen en Wietske

Personeel: Susanne, Tessa en Jolinde

Afwezig met bericht: Rolita

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en in het bijzonder de teammanager. De teammanager geeft aan een warm welkom gevoeld te hebben de afgelopen twee weken.

2. Mededelingen/ extra punten.

De MR vraagt naar de actiepunten van de vorige vergadering.

Het bestuur van stichting Spaarnesant heeft een actieve houding ten opzichte van de werving voor leerkrachten. Hiervoor gebruikt het stichting Spaarnesant het platform flexleerkracht.nl. Daarnaast organiseert Spaarnesant op 5 april 2023 een banenmarkt waaraan De Parel actief meedoet. De directie geeft aan dat er weinig reactie is en dat er een groot tekort is binnen het onderwijs.

3. Notulen 24-01-2023

De notulen is goedgekeurd en kan op de website geplaatst worden.

4. Streefformatie

Stichting Spaarnesant heeft een kader geschetst waarbinnen de streefformatie geformuleerd is. Binnen het gegeven kader is het aan de directie om de streefformatie in kaart te brengen.

De MR kan stelt een ophelderingsvraag over het stuk leerlingkenmerken. In het stuk wordt geschreven dat De Parel niet de expertise in huis heeft op het gebied van het autistisch spectrum of prikkelverwerking.

De directie geeft aan dat het een voorliggende problematiek ….

De directie geeft ook aan dat de expertise er niet ligt en weerlegt dit naar de praktijk. Het team zet zich in, maar daarnaast is het team handelingsverlegen op dit gebied. Het klimaat van de school sluit niet aan bij de behoeftes van die groep leerlingen. Dit is onder andere terug te zien aan de indeling van het gebouw en het meubilair.

De MR zal een suggestie schrijven voor een aanpassing van de tekst.

In de streefformatie worden het aantal groepen en daarbij de groepsgrootte opgedeeld in

A-, B- en C stroom en het VSO. De directie zal in het overzicht de kleuters opnemen met een groepsgrootte van 10-12 leerlingen.

Onder het kopje visie op leidinggeven is opgenomen dat de huidige coördinator volledig in dienst zal gaan bij Reade. De MR vraagt hoe de verbinding blijft tussen De Parel en de revalidatie. Hier zijn specifieke afspraken overgemaakt, zodat De Parel de coördinator kan inhuren en deze kosten zijn declarabel. De huidige managent heeft onderlinge afspraken met elkaar gemaakt over de taakverdeling binnen de organisatiestructuur.

De MR heeft de opgenomen streefformatie omgezet in een tabel met FTE aantallen. Uit dit overzicht blijkt dat de FTE in het overzicht voor schooljaar 2023-2024 is toegenomen ten opzichte van vorig schooljaar. De MR stelt de directie de vraag hoe dit zich verhoudt met de formatieve kortingsopdracht van stichting Spaarnesant. De directie geeft aan dat het een visie document is en dat het niet direct te realiseren FTE aantallen zijn. De MR reageert hier positief op. Dit omdat er vorig schooljaar veel FTE aantallen af zijn gegaan en dit is gevoeld op de werkvloer door het team, ouders en leerlingen.

Het bestuur van Stichting Spaarnesant heeft ingestemd met de opgestelde FTE aantallen in de streefformatie.

De MR stemt in met de opgestelde streefformatie De Parel.

5. Status aanstellen/ werven teamleiders

Er is een externe kandidaat uit de voorrondes naar voren gekomen. Zij zal komende week een rondleiding krijgen, in een aantal groepen meedraaien en daarna zal de BAC-commissie bij elkaar komen of er een wederzijdse klik is.

6. Update bezoek inspectie VSO-afdeling

De directie geeft een terugkoppeling van het bezoek. De directie had aangegeven dat de administratieve kant niet helemaal op orde was. De directie kon goed aangegeven waaraan gewerkt wordt. Dit werd positief ontvangen door de inspectie en daarnaast heeft de school een terugkoppeling ontvangen dat het pedagogisch klimaat in orde is.

Het examenreglement VSO is in samenspraak opgesteld met het van het VSO.

7. Status verbouwing en het zwembad

De verbouwing ligt op schema. De overlast is aanwezig, maar er is overleg mogelijk.

Het zwembad heeft groot onderhoud nodig. Dit zal deels in de zomervakantie plaatst vinden. De schatting van het onderhoud zal twee tot drie maanden duren.

8. Akkoord op besproken topics MR voor in de ouderbrief

De MR spreekt de wens uit om nogmaals een topic te schrijven voor in de ouderbrief. De directie reageert hier positief op.

9. Status formulering Ekep

Geen ontwikkelingen.

10. Zorg & onderwijs

Het punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

11. Het vakantierooster en vrije dagen 2023-2024

De directie mailt volgende het opgestelde vakantierooster en de vrije dagen 2023-2024 naar de MR. De MR zal daar schriftelijk op reageren naar de directie.

12. Nieuws uit de GMR

De GMR is actief bezig met het aannemen van een nieuwe bestuurder.

13. Datum volgende meeting afstemmen

De volgende MR vergadering zal 9 mei 2023 om 19.00 uur zijn. De laatste MR vergadering staat gepland op 6 juni 2023 om 19.00 uur zijn.

14. Rondvraag