Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

MR Notulen 01-11-2022

Notulen MR- leden vergadering 01-11-2022

Aanwezig:

Ouders: Rolita (voorzitter), Silke en Judith

Directie: Ellen

Personeel: Susanne, Jolinde en Tessa

  1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen/ extra punten

De directie geeft aan dat het chloorgehalte in het zwembad onder controle is. Hierdoor kan er weer gezwommen worden. Het douchen na het zwemmen is nog niet mogelijk door verhoogde waardes van de legionellabacterie in de douchekoppen. Het advies van de loodgieter was om de douche dagelijks extra door te laten spoelen. Dit blijkt niet het gewenste resultaat te geven. Het huidige advies is om de schakelklok voor het automatisch doorspoelen van de douchen te vervangen. Dit zal op korte termijn gebeuren.

A.s. donderdag, 3 november 2022, start de procedure voor de werving van twee teamleiders op De Parel. Hierbij zal HR- manager aanwezig zijn. Er zal intern en extern geworven worden.

De directie geeft aan dat de personele bezetting op dit moment dun is in vergelijking met aan het begin van dit schooljaar. Dit heeft te maken met onder andere het vertrek van twee leerkrachten en een zwangerschapsverlof. Intern zullen er verschuivingen plaatsvinden om alle groepen bemand te kunnen laten zijn. De directie geeft aan dat dit sneller is gegaan dan verwacht met het oog op de formatiebesteding van dit schooljaar.

3. Notulen 28-06-2022 en 27-09-2022

De notulen zijn inhoudelijk goedgekeurd. De notulen zullen tekstueel nog nagelopen worden, voordat deze op de website geplaatst kunnen worden.

4. Werkverdelingsplan: terugkoppeling

De directie geeft aan dat in februari 2023 het al vastgestelde werkverdelingsplan opnieuw besproken zal worden volgens een vast tijdspad voor komend schooljaar 2023-2024. Het bestuursformatieplan zal hierbij als uitgangspunt genomen worden. Het team en PMR zullen actief betrokken worden gedurende het proces.

De werkverdeling tussen de leerkrachten en de assistentes zijn meer in balans. Het werkverdelingsplan en de verschillende actieve werkvormen tijdens vergaderingen/ bijeenkomsten dragen hier positief bij. Tussen het team en de directie is het lijntje kwetsbaar te noemen als het gaat om de relatie. Er is tijd nodig om dit proces verder te laten ontwikkelen.

De directie geeft aan het belangrijk te vinden om draagkracht bij het team te creëren en te verbinden met elkaar. Eigenaarschap is hierbij een belangrijke vaardigheid die nodig is om met elkaar te kunnen bouwen aan de toekomst van De Parel.

5. Concept jaarverslag en jaarplan

De directie geeft aan dat het delen van de kwartaalrapportage in de MR vergadering niet officieel hoeft. Het jaarverslag echter wel.

De MR geeft aan om het overzicht vanuit de MR cursus aan te houden wat betreft de onderwerpen voor op de agenda. De directie sluit hierbij aan en geeft het advies om ook te kijken wat inhoudelijk speelt op De Parel.

Het jaarverslag en het jaarplan zijn dit keer als een verslag geschreven. De directie geeft aan dat dit format een overzichtelijk beeld geeft hoe de stand van zaken is en waar ernaartoe gewerkt dient te worden. Collega’s hebben specifieke informatie aangeleverd van opbrengsten uit de actieve werkgroepen.

Op de vergadering van dinsdag 22 november 2022 zal de laatste versie van het jaarverslag en jaarplan besproken worden en zal de MR om instemming gevraagd worden voor het jaarplan.

6. Procedure/ werkwijze: streefformatie

De MR vraagt naar de stand van zaken van het streefformatieplan. De directie geeft aan dat de HR- manager de procedure zal beschrijven en daarbij zal het tijdpad aangegeven worden. Het uitgangspunt is om dit schooljaar te gebruiken om de streefformatie in kaart te brengen voor komend schooljaar 2023-2024. Hierbij zal het team betrokken worden via teamgesprekken en onderwijsvergaderingen.

7. Nieuws uit de GMR

Geen nieuws van de GMR.

8. Rondvraag

De oudergeleding van de MR vraagt de directie om de MR mee te nemen in de nieuwe huisvestingsplannen voor De Parel. De directie laat het schetsontwerp van de uitbereiding van kantoorruimtes zien. Het document dateert van 18 maart 2022.

De MR geeft aan positief tegenover de plannen te staan. De MR geeft ook aan dat zij een adviserende rol heeft in het geheel. De plannen zijn nu al in een ver stadium gevorderd en hierbij is het stadium van advies uitbrengen voorbij. De MR vraagt de directie in de toekomst de MR vooraf te betrekken om zo de adviserende rol te kunnen vervullen.

De oudergeleding van de MR vraagt of er budget is voor een afscheidsetentje met de voormalige secretaris van de MR als bedankje voor haar jarenlange inzet. De directie reageert hier positief op.