Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Notulen MR 30-11-2022

notulen MR- leden vergadering 30-11-2021

Aanwezig:
Ouders: Rolita (voorzitter), Judith, Antoine en Silke
Directie: Reinier en Ellen
Personeel: Saskia, Jolinde, Leontine en Tessa
Gast: GMR lid Saskia Kooijman

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Aan de directie wordt gevraagd hoe de start van 1 oktober 2021 tot op heden is verlopen. De directie reageert positief, maar geeft aan dat corona veel tijd in beslag neemt.

Op De Parel wordt de MR- mail alleen gelezen door de voorzitter en de secretaris van de MR. De mail wordt daarna door de secretaris naar de andere MR- leden gestuurd. De directie zal in het vervolg in de CC opgenomen worden, zodat de voorzitter een reactie op de mail kan geven. Wanneer er op (zeer) korte termijn instemming nodig is van de MR dan kan de voorzitter gebeld worden. De voorzitter informeert daarna de andere MR- leden en zorgt voor een snelle terugkoppeling naar de directie.

Saskia Kooijman, lid van de GMR, wordt welkom geheten.

2. Mededelingen/ extra punten
Er zijn geen extra mededelingen/punten.

3. Voorstellen aanwezig lid van de GMR: Saskia Kooijman
Saskia Kooijman stelt zich kort voor en nodigt de MR- leden uit om haar te benaderen als er vragen of onduidelijkheden zijn. Van belang is in ieder geval dat de GMR waarde hecht aan de mening van de achterban en streeft naar een breed draagvlak voor de uitoefening van zijn taak. Om die reden zal een lid van de GMR 1 à 2 keer per schooljaar aanschuiven bij de MR vergadering.

4. Notulen 22-06-2021
De notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.

5. Formatie/ kwartaalrapportage/ managementrapportage
In de managementrapportage is te zien dat er een verschuiving is in het leerlingaantal van leerlingen onder en boven de 8 jaar. De stijging doet zich vooral voor in de onderbouw. Daarnaast zie je het verschil in de bekostiging van de individuele leerlingen.
Ook is er een kleine daling van het leerlingaantal te zien. Door een natuurlijk verloop zal dit geen direct negatief effect hebben op de personele bezetting voor komend schooljaar 2021-2022.

6. Overzicht van de formatie na de teldatum van 1 oktober/ wijzigingen in de personele bezetting
Geen wijzigingen

7. Startnotitie/ directiestructuur De Parel
De oudergeleding van de MR vindt de startnotitie openhartig geschreven.
Zowel de MR als de directie zijn het erover eens dat de onderwerpen EKEP (een kind een plan) en huisvesting benadrukt worden in de notitie.
De directie geeft aan dat het onderwerp EKEP start bij het opnieuw formuleren van de visie van De Parel. Dit punt staat voor het huidige schooljaar op de agenda en inhoudelijk staat EKEP voor volgend schooljaar 2022-2023 op de agenda.
Het bestuur van stichting Spaarnesant heeft huisvesting van De Parel al enkele jaren op de agenda staan, dit als merenjarenplan. GMR lid, Saskia Kooijman, geeft aan dat huisvesting van De Parel niet op de agenda van de GMR staat.

8. NPO-ontwikkeling: Nationaal programma onderwijs (voor herstel corona gerelateerde vertragingen in het onderwijs)
In de managementrapportage staat dit punt beschreven. Daarnaast staat de verantwoording ook beschreven in het jaarverslag 2021-2022.

9. Nieuws uit de GMR
Opvallende constateringen, er wordt wekelijks geïnventariseerd hoeveel personeelsleden en leerlingen er afwezig zijn vanwege corona gerelateerde klachten. Het monitoren hiervan is zowel op landelijk- als op bestuursniveau. NPO-gelden vloeien deels af naar de Spaarnesant academie. Dit om personeelsleden te scholen in het omgaan van emotionele problematiek van leerlingen, ontstaan door corona.

10. Het tevredenheidsonderzoek ouders, personeel en leerlingen is i.v.m. corona doorgeschoven naar het najaar van 2021 (zie notulen 18 mei)
De MR heeft aan aantal voorstellen voor een kwalitatief passende vragenlijst voor het tevredenheidsonderzoek. De directie reageert hier positief op.
De directie en MR zijn het met elkaar eens dat in de vragenlijst ook Reade opgenomen dient te worden.

Het resultaat van het oudertevredenheidonderzoek zal met het team en de ouders gedeeld worden. Daarnaast zullen opvallende bevindingen meegenomen worden naar schooljaar 2022-2023. Om dit onderzoek te kunnen realiseren geeft de directie als richtlijn februari 2022. Er is dan voldoende tijd voor de directie en de MR om tot een goede vragenlijst te komen.

Het uitzetten van het tevredenheidsonderzoek onder het personeel is nog niet ingepland. De MR geeft aan dat het wellicht een optie kan zijn om het tevredenheidsonderzoek op te splitsen in kleinere enquêtes. Dit met als doel om meer verbinding en betrokkenheid onder het personeel te creëren.

11. Update revalidatie
Er is een nieuw management bij Reade, zij zijn bezig met het opnieuw formuleren van hun visie en het uitzetten van een oudertevredenheidsonderzoek.
Onze maatschappelijk werkster zal per 1 januari 2022 afscheid nemen. Er is een nieuwe collega aangenomen, zij zal drie dagen per week aanwezig zijn. Ook is er voor twee dagen een ergotherapeut aangenomen.

12. Bestrating en strooien rondom de school: update
De gemeente heeft een inspectie uitgevoerd voor wat betreft de bestrating rondom de school. De directie heeft echter nog geen terugkoppeling gekregen. Het heeft de aandacht van de directie.

13. Veiligheidsplan (indien wijzigingen)
Het veiligheidsplan is van 2018 en is ongewijzigd.

14. Update Corona
De directie geeft aan dat de standpunten in de uitgaande brief van donderdag 25-11-2021 en de brief van maandag 29-11-2021 naast het landelijke beleid ook mede tot stand zijn gekomen na overleg met enkele collega’s uit het team.
De directie geeft aan dat ouders de school ook inlichten bij corona gerelateerde thuissituaties. Daarnaast is er ook een goed contact met de GGD.

De MR geeft aan dat twee nieuwsbrieven naar ouders in een zeer kort tijdsbestek wellicht kan leiden tot minder alertheid voor de nieuwsbrieven.
De Directie geeft aan dat er veel gecommuniceerd zal en dient te worden door de vele wijzigingen die coronamaatregelen met zich meebrengen.

Het stoppen met het schoolzwemmen is besproken met het management en met de therapeuten en/of medewerksters in dienst van Reade. De directie is er in goed vertrouwen vanuit gegaan dat er met de vele besmettingen direct teruggepakt kon worden naar reeds eerder genomen besluiten. Vanaf heden zal het proces verlopen zoals beschreven staat onder punt 1 opening.

15. Rondvraag
De voorzitter feliciteert Reinier namens de MR met zijn nieuwe baan en bedankt hem voor zijn diensten. De MR wenst Reinier veel succes in zijn nieuwe baan.

De volgende vergadering is dinsdag 25 januari 2022.