Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Notulen MR 22-03-2022

Notulen MR- leden vergadering 22-03-2022

Aanwezig:

Ouders: Rolita (voorzitter) en Silke. Judith afwezig

Directie: Ellen

Personeel: Saskia, Jolinde en Tessa

Toehoorder vanuit revalidatie: Leontine afwezig

De voorzitter opent de vergadering en dankt de directie voor het overzichtelijk aanleveren van de stukken.

1. Mededeling/ extra punten

Punt 12, 13 en 14 zijn extra toegevoegde punten.

2. Notulen 8-2-2022

De directie heeft de notulen niet ontvangen. We mailen de notulen naar de directie en krijgen via de mail te horen of de notulen vastgesteld kunnen worden.

3. Formatiebespreking/ kwartaalrapportage/ managementrapportage

Managementrapportage kwaliteit – NPO:

De MR vraagt of er een overzicht is van de NPO gelden. De MR merkt op dat de ‘NPO leerkrachten’ die nu voor de klas staan geen NPO werkzaamheden doen. Wellicht kan dit deel van het NPO budget meegenomen worden naar volgend schooljaar. De directie geeft aan dat de verantwoording binnenkort komt en zal dit punt bespreken met HR.

Het IB-budget van twee dagen komt voort uit de NPO gelden. De directie wil volgend schooljaar deze twee dagen voor IB opnemen binnen de normale formatie. Dit zal tijdens de formatiebespreking besproken worden. De PMR merkt op dat de extra IB dagen van de gewone formatie zouden gaan, het was volgens de vorige directie niet nodig om dit van de werkdruk- of NPO gelden te doen.

De NPO gelden voor schooljaar 2022-2023 zal opnieuw met het onderwijsteam besproken worden. De directie geeft aan goed te kijken naar de personele inzet en krachten goed te bundelen om tot de juiste keuzes te komen. NPO gelden zijn immers tijdelijke gelden, de vraag is voor nu uitgezet in de teaminfo. De wensen zijn vorig schooljaar geïnventariseerd, daar zijn er een aantal van uitgevoerd.

Managementrapportage personeel – organisatiestructuur:

De directie geeft aan dat het takenpakket van de directeur nu te omvangrijk is.

Het takenpakket van Reinier (0,5 fte) moet worden overgenomen. De directie is een voorstander van het aanstellen van twee teamleiders voor 0,6 wtf, de werving kan intern of extern. De taak zal o.a. bestaan uit het schrijven van beleid en het aansturen op de werkvloer, daarnaast zal de teamleider ook werkzaamheden in een klas blijven verrichten. De functiebeschrijving wordt op dit moment door HR Spaarnesant opgesteld.

In de volgende vergadering zal de functieomschrijving voorgelegd worden en tevens de organisatiestructuur besproken worden.

De PMR vraagt zich af of er meer scenario’s worden uitgewerkt, er zou immers ook opnieuw een bovenschoolse- of een adjunct directeur kunnen worden aangesteld. Het team heeft duidelijk aangegeven één directeur op de werkvloer te willen, het gezicht van de school en het aanspreekpunt voor het onderwijsteam. Het aanbrengen van een nieuwe laag in de organisatie heeft in het verleden voor veel onduidelijkheid gezorgd, wie zit op welke stoel. De directie geeft aan dat het alternatief voor dit voorstel een adjunct functie is. De MR vraagt zich af of hier instemming voor nodig is, de organisatiestructuur wordt immers gewijzigd.

Managementrapportage ‘huisvestiging en materiaal – onderhoud en realisatie:

Veel ruimtes worden verhuurd of zijn weggegeven aan samenwerkende partners van De Parel. Er ligt een optie op de tekentafel voor een uitbouw richting het schoolplein, dit wordt kantoorruimte bestemd voor de teamleiders en een werkruimte. De opties zijn vergunningsvrij en zijn op korte termijn te realiseren. Het doel is huidig schooljaar. Mocht dit niet lukken dan is er ook geen ruimte voor teamleiders en dan kunnen zij ook niet aangesteld worden.

De MR geeft het advies om ook alvast op langere termijn na te denken over meer ruimtes. De directie geeft aan dat er veel vraagstukken zijn over de toekomstige plek van De Parel.

4. VSO- diplomering regelement

De directie geeft een korte toelichting op het document ‘regelement schooldiploma VSO uitstroomprofiel dagbesteding.’ Het document zal een jaarlijks terugkerend onderwerp op de agenda zijn.

De samenwerking met de Van Voorthuijsenschool is in het document meegenomen. Dit staat nog in de kinderschoenen, in de toekomst zal gekeken worden hoe de samenwerking verder uitgebouwd kan worden.

De MR heeft alleen het concept ontvangen, na het ontvangen van het vastgestelde stuk zal de MR (indien akkoord)  instemming via de mail geven.

5. Managementstructuur

Dit punt is besproken tijdens punt 3.

6. Afbakening van de onderwijstaken

De MR stemt in met de afbakening van onderwijstaken.

7. Ondersteuningsarrangementen en de instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

Dit punt schuift door naar de MR vergadering van dinsdag 19 april.

8. Het vakantierooster

De PMR geeft aan dat de studiedagen evenredig verdeeld moeten worden. De studiedagen staan nu alleen op de woensdag en vrijdag gepland. Dit is volgens de directie i.v.m. de therapieën, op die dagen wordt er minder therapie gegeven. De MR merkt op dat er ook gekeken kan worden naar meer spreiding van therapie over de week of alleen de extra dagen zijn op een woensdag of donderdag. De andere dagen worden dan net als voorgaande jaren verdeeld. De exacte indeling van de studiedagen zal met de PMR besproken worden. De MR is akkoord met de twee extra studiedagen. Er wordt daardoor minder lesgebonden tijd in het SO gemaakt. In het VSO komt er een aanpassing in de pauzetijden, zodat zij wel voldoende lesgebonden uren maken.

9. NPO ontwikkeling

Dit punt is besproken tijdens punt 3.

10. Nieuws uit de GMR

De MR heeft het stuk tot zich genomen, opvallend detail dat veel personeelsleden binnen Spaarnesant overstappen naar andere besturen. Verder geen vragen.

11. Update: ouder tevredenheidsonderzoek/ Corona/ bestrating en strooien rondom de school.

Er zijn nog weinig reacties ontvangen. De directie zal een reminder sturen aan de klassenteams en ouders attenderen via klasbord.

Er zijn geen recente ontwikkelingen voor wat betreft de bestrating rondom de school.

12. Salarisschaal assistenten

De MR heeft tijdens de vergadering op 8-2-2022 ingestemd om alle assistentes naar schaal 5 te laten gaan en nu blijkt dat nieuw aangenomen collega’s nog niet naar schaal 5 gaan. De directie geeft aan dat de nieuwe assistentes in schaal 4 blijven tot aan het einde van dit schooljaar. Dit omdat zij in een beoordelingstraject zitten en daarin was schaal 4 afgesproken. Voor deze groep assistentes zal er mogelijk wel een periodieke tegemoetkoming komen. De MR hoopt dat dit niet zal leiden tot het nemen van ontslag omdat er geluiden gaan dat men hier niet tevreden over is.

13. Wat verder ter tafel komt

De directie geeft aan dat er gewerkt wordt aan het deels vervangen van de directietaken.

14. Rondvraag 

Er zijn geen vragen.