Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Notulen MR 08-02-2022

Notulen MR- leden vergadering 08-02-2022

Aanwezig:

Ouders: Rolita (voorzitter), Judith en Silke

Directie: Ellen

Personeel: Saskia, Jolinde en Tessa

Toehoorder vanuit revalidatie: Leontine afwezig

1. Mededeling/ extra punten

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

De voorzitter feliciteert de locatie directeur met haar nieuwe benoeming als directeur van De Parel.

2. Notulen 30-11-2021

De notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.

3. Formatiebespreking/ kwartaalrapportage/ managementrapportage

Dit punt wordt op de volgende vergadering besproken.

4. NPO ontwikkeling: Nationaal programma onderwijs

De interne begeleiding heeft voor het bestuur een rapport geschreven over de besteding van de NPO gelden. Op dit moment wordt de extra hulp ingezet om zieke personeelsleden te vervangen. Dit om te voorkomen dat de leerlingen thuis moeten blijven en zo nog meer achterstand oplopen.

5. Nieuws uit de GMR

In de nieuwsbrief staat dat de NPO gelden ook deels voor het opleiden van leerkrachten wordt gebruikt. Stichting Spaarnesant is een samenwerking met InHolland aangegaan. Zo kan het lerarentekort in de toekomst deels opgevangen worden.

Een leerkracht van De Parel is lid van de GMR. De directie heeft het betreffende lid voorgesteld om vooraf naar de agendapunten te kijken.

Met de juiste achtergrondinformatie vanuit het speciaal onderwijs kan er met een kritische blik naar de voorgenomen besluiten gekeken worden.

6. Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek ouders, personeel en leerlingen is i.v.m. corona doorgeschoven naar februari 2022. De directie bedankt de oudergeleding voor de adviezen met betrekking tot het oudertevredenheidsonderzoek. Het is echter nog de vraag of het misschien toch beter is om een onafhankelijk bureau in te schakelen. Dit scheelt veel tijd en zij maken ook een analyse.

7. Update revalidatie

Ilonka Beers is aangenomen als maatschappelijk werker. Zij werkt deels voor De Parel en deels voor Reade.

8. Bestrating en strooien rondom de school:

In het laatste contact is aangegeven dat we bovenaan op de prioriteitenlijst staan.

9. Veiligheidsplan; vragen MR

Het veiligheidsplan De Parel schuift door naar volgend schooljaar, dit heeft op dit moment niet de hoogste prioriteit.

10. Update Corona

Op dit moment speelt corona ook op De Parel een grote rol. Het lukt nog steeds om de klassen zoveel mogelijk open te houden. Alleen deze week is het voor één klas niet gelukt, zij moeten twee dagen thuisblijven. De directie heeft veel contact met de GGD en volgt de adviezen nauwkeurig op.

11. Functie onderwijsassistenten, wijziging functieschaal en taken/ verantwoordelijkheden

De PMR stemt in met het voorstel van de directie om bij alle assistenten op De Parel een functiewijziging door te voeren. Per 1-1-2022 gaan zij van onderwijsassistent A (schaal 4), naar onderwijsassistent B (schaal 5).

Het functieboek met een beschrijving van taken is op de site van Spaarnesant te vinden.

12. Rondvraag

De directie vraagt zich af of de MR zowel het serviceabonnement als het lidmaatschap voor het tijdschrift van de AOB wil behouden.

Het tijdschrift is wellicht in het verleden afgesloten en kan opgezegd worden.

Daarnaast zal de PMR contact opnemen met de GMR over het AOB servicepakket, wellicht dat er een gezamenlijk abonnement geregeld kan worden voor alle scholen binnen stichting Spaarnesant.

De volgende vergadering is dinsdag 15 maart 2022 om 19.15 uur.