Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Notulen MR 5-10-2021

Notulen MR- leden vergadering 05-10-2021

Aanwezig:
Ouders: Judith (voorzitter), Antoine en Silke
Directie: Reinier en Ellen
Personeel: Saskia, Jolinde, Leontine en Tessa

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Ellen.

2. Mededelingen/ extra punten
Er zijn geen extra mededelingen/punten.

3. Notulen 22-06-2021
De notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.

4. Jaarverslag 2020-2021
De MR vraagt zich af waarom de personeelsgerelateerde kosten (PAMB) en PAMB-werkdruk, ten opzichte van vorig schooljaar zijn gestegen.
De directie geeft aan dat dit komt door een verschuiving van posten.
Daarnaast valt op dat ook de loonkosten van het ondersteunend personeel- zorg (OOP-Z) gestegen is. Volgens de directie heeft dit met de extra kosten van nieuw aangenomen personeelsleden te maken.

De directie geeft aan dat er voldoende budget is voor de professionalisering van dit schooljaar.
De €4000,- euro professionaliseringsgelden, over van vorig schooljaar, hoeft niet opgenomen te worden in het budget van dit schooljaar. De PMR heeft instemmingsrecht over dit bedrag, zij gaan hier samen met het team over nadenken.

5. Overzicht van de formatie na de teldatum van 1 oktober/ wijzigingen in de personele bezetting
Er is op dit moment sprake van een lichte daling in het leerlingenaantal, maar het verschilt over het algemeen niet veel (tussen de 119/124 leerlingen). In februari 2022 is de harde teldatum, dit aantal zal opgenomen worden in de derde kwartaalrapportage (q3). Ook de zorgzwaarte van onze leerlingen heeft effect op de begroting. Bovenop de basisbekostiging komt een ondersteuningsbekostiging waarvan de hoogte bepaald wordt door de zorgzwaarte (licht, middel, hoog).

6. Concept jaarplan 2021-2022
Aan het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt toegevoegd:
Begroting De Parel – NPO + extra hulp schooljaar 2021-2022.

7. Startnotitie/ directiestructuur De Parel
Dit punt komt terug op de agenda van de volgende vergadering.

8. NPO-ontwikkeling: Nationaal Programma Onderwijs (voor herstel corona gerelateerde vertragingen in het onderwijs)
Op pagina 13 van het jaarplan staat beschreven hoe de NPO gelden op school- en stichting niveau zijn begroot. Het is nog niet duidelijk wat er in de tweede tranche wordt toegekend.

9. Nieuws uit de GMR
Er ligt een verzoek vanuit de GMR om in contact te komen met de voorzitter van onze MR.
De directie geeft het mailadres van de MR door.

10. Het tevredenheidsonderzoek ouders, personeel en leerlingen is i.v.m. corona doorgeschoven naar het najaar van 2021 (zie notulen 18 mei)
Dit is een actiepunt voor het huidige schooljaar. De directie zal een bestaande vragenlijst met de MR delen, indien nodig kunnen we dit aanvullen. Dit punt komt terug op volgende vergadering.

11. Update Berenschot
Berenschot is inmiddels afgerond. De gemeente Haarlem heeft een vervolgonderzoek ingesteld ‘Zorg in onderwijstijd’ waarvan het voornemen is om dit in april 2022 af te ronden. Dit punt kan van de agenda, de directie stelt ons op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

12. Update revalidatie
Er is geen nieuws vanuit Reade. Er is wel een verschuiving in het paramedische team waardoor er een uitbereiding mogelijk is bij ergotherapie. De uitbereiding valt onder Reade.

13. Bewaartermijn notulen op de website en waar kunnen we de stukken gezamenlijk inzien.
De notulen op de website worden 2 jaar bewaard. Er gaat er een verzoek naar de ICT om de tegel MR op SharePoint open te stellen voor het personeel. Zij kunnen daar de notulen en de agenda vinden. De MR deelt de stukken en notulen in teams. De ict’ers worden op de hoogte gesteld.

14. Bestrating rondom de school
De bestrating rondom de school is slecht begaanbaar voor onze leerlingen met een lichamelijke beperking. De directie zal de gemeente hierover informeren. De directie kijkt tevens naar een andere ingang voor een aantal leerlingen.

15. Rondvraag
In de winter zijn de straten en wegen rondom de school slecht begaanbaar bij gladheid.
Ook dit punt neemt de directie mee in het schrijven naar de gemeente.

De volgende vergadering is dinsdag 30 november 2021 op school.