Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Notulen MR 22-06-2021

MR vergadering 22-06-2021 via teams

Aanwezig:
Ouders: Annelot (voorzitter) en Josselyn
Personeel: Joke, Saskia, Jolinde en Leontine
Directie: Reinier
Afwezig: Antoine en Martiene
Toehoorders: Silke (ouder), Rolita (ouder), Judith (ouder) en Tessa (personeel)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter bedankt de directie voor de leuke attentie die de gehele MR heeft mogen ontvangen.

2. Mededelingen/ extra punten
Geen mededelingen en/ of extra punten.

3. Notulen vergadering 22-06-2021
De notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.
Op de volgende vergadering bespreken we het bewaartermijn van de notulen MR op de website. Tevens zal er intern gekeken worden of de MR een plek binnen SharePoint kan krijgen om stukken/ informatie met elkaar te kunnen delen.

4. Formatiebespreking/ kwartaalrapportage/ management rapportage
De formatie staat nu nog als concept omdat we deze week nog drie sollicitanten ontvangen. Komende week zal er hopelijk een definitieve versie komen. De directie stelt een brief op om ouders te informeren over de groepsleiding van komend schooljaar.

De PMR heeft ingestemd met een uitbereiding van een dag interne begeleiding (IB) met een werktijdfactor van 0,2125. De PMR zal deze instemming officieel maken door dit in het formatieplan op te nemen op pagina 2 en dit te ondertekenen.

De eigen baten en lasten stonden negatief begroot in het laatste financieel overzicht. Dit was een fout die niet meer te herleiden is, in het juiste document staat De Parel in de plus. Dit komt terug op de volgende begroting.

5. Update Revalidatie
Reade heeft een eerste aanzet gemaakt om het kind nog meer centraal te laten staan binnen hun visie van behandelen. Het team van therapeuten op De Parel staan hiervoor open en zij willen zich daarin graag verder professionaliseren.

Er is een vacature van twee dagen ontstaan bij de fysiotherapie. Hiervoor is een BAC-commissie opgericht. De nieuwe fysiotherapeut wordt door Reade aangenomen en het team wordt hierbij betrokken.

6. Inzicht in professionaliseringsgelden met uitleg
Punt 6 schuift door naar de volgende vergadering onder het punt van de begroting van komend schooljaar.
Afgelopen jaar is het budget voor professionalisering binnen het budget gebleven. Er is 4000 euro over, de PMR heeft instemmingsrecht over dit overige bedrag. De PMR gaat er vanuit dat dit bedrag doorschuift naar het professionaliseringsbudget van komend schooljaar en dat er dus volgend schooljaar 4.000 euro extra te besteden is. De directie zal de professionaliseringsgelden voor komend schooljaar niet in mindering brengen met het overige bedrag van dit schooljaar.

7. Wijzigen personeel
De vacature ruimte binnen De Parel is deels ingevuld vanuit de mobiliteit van Spaarnesant. De formatie is echter nog niet geheel ingevuld op dit moment.

Over de werkdruk- en de NPO-gelden is het gesprek met het team gevoerd. Het team heeft o.a. de wens uitgesproken voor een fulltime rt’er/leerkracht om evt. achterstanden in kaart te brengen en weg te werken, een laptop voor de assistentes, een portosysteem binnen de school om elkaar te kunnen ondersteunen bij escalaties in gedrag van leerlingen. Daarbij is de wens uitgesproken voor scholing met het team om met elkaar te professionaliseren op een gelijke aanpak op het gebied van (escalerend) gedrag. De directie bekijkt wat mogelijk is en kom met een concreet voorstel terug naar het team. De MR spreekt uit dat de veiligheid voor het team en de leerlingen belangrijk moet zijn in de overweging of het een houdbare situatie op De Parel is met een leerling die escalerend gedrag vertoont.

8. Status corona: opening van de school/ VSO
De directie heeft in overleg met het team van het VSO de bezetting, in elk geval tot de zomervakantie, niet aangepast daar waar versoepelingen mogelijk waren vanuit de overheid. Dit voor de rust en de regelmaat van de VSO-leerlingen.

Vanaf 26 juni 2021 zijn er vele versoepelingen afgekondigd vanuit de overheid voor wat betreft de coronamaatregelen. De Parel zal echter het personeel vragen om de mondkapjes wel te blijven dragen, zowel binnen het SO als in het VSO. Dit uit solidariteit en duidelijkheid naar de leerlingen van het VSO toe. Tevens zal er dit schooljaar geen groot eindfeest georganiseerd worden. De directie zal ouders meenemen in de standpunten die De Parel inneemt naar aanleiding van de corona versoepelingen

De oudergeleding geeft de directie mee dat zij het als een groot gemis hebben ervaren dat er, door de coronamaatregelen, weinig tot geen ontmoetingen mogelijk zijn geweest dit schooljaar. De wens wordt uitgesproken om hier aan het begin van het schooljaar opnieuw vorm aan te geven, zodat het weer mogelijk wordt om elkaar te ontmoeten.

9. Startnotitie/ Directiestructuur De Parel
De startnotitie is nog niet teambreed bekend gemaakt. Het stuk dat door Miriam Spiering is opgesteld ligt nu bij de geïnterviewde teamleden om te verifiëren en te kijken of de tekst neutraal genoeg is om te delen met het gehele team.
Het stuk bestaat uit adviezen, waaronder valt ook de directiestructuur van De Parel, dit zou komend schooljaar opgepakt kunnen worden door een nieuwe locatiedirecteur.

10. Directeur schooljaar 2021-20211
De huidige locatiedirecteur zal De Parel gaan verlaten. Er is nog geen werving gestart voor de functie locatiedirecteur op De Parel. Er is een kandidaat voorgedragen door het bestuur. De BAC-commissie is inmiddels opgestart en er zal voor de zomervakantie een gesprek met de betreffende persoon gevoerd worden. Mocht de kandidaat niet geschikt bevonden worden, dan zal na de zomervakantie een nieuwe, externe sollicitatieprocedure opgestart worden. De directie zal in de brief over de formatie aan de ouders ook bovenstaande informatie meenemen.

11. Update werkverdelingsplan/ mediation/ Cupella
Er zijn en worden goede gesprekken gevoerd met zowel het team en de PMR als met
de directie en de PMR. De gemaakte afspraken zijn gedocumenteerd en zullen opgenomen worden in Cupella. Na het invoeren van de gegevens zal opnieuw een gesprek gevoerd worden met PMR en directie om te kijken of het zo werkbaar is.

12. Nieuws uit de GMR
Vanuit het team van De Parel neemt een leerkracht komend schooljaar zitting in de GMR.

Het is onduidelijk of er een gedragscode voor het orgaan MR is opgesteld. De directie zal navraag doen.

Tot op heden is er nog geen contact geweest tussen de MR van De Parel en de GMR. Er is meerdere malen contact gezocht vanuit de MR met de GMR, echter zonder resultaat.

13. Rapportage Berenschot: Jeugdzorg in onderwijstijd: update
Geen nieuwe informatie.

14. Website: is er nog iets voor verbetering vatbaar
De menukeuze bestaat uit een scrol menu. De tabbladen zijn hierdoor vervallen en de vraag die vanuit de oudergeleding werd gesteld is of de keywords bovenaan de pagina weer terug kunnen komen. De directie heeft de oudergeleding verzocht om dit te mailen.
Hierbij is het punt afgerond en zal van de agenda gaan.

15. NPO ontwikkeling
Op landelijk niveau is er enige onrust over de concrete NPO bedragen die de overheid toe zal gaan kennen aan de scholen. Dit zal De Parel er niet van weerhouden om wel alvast te inventariseren wat de wensen zijn vanuit het team. Het team geeft aan dat het onderwijzen in kleine sub-groepjes de achterstanden positief zal beïnvloeden. Daarnaast is het team ook opgevallen dat het welbevinden oftewel de sociaal emotionele competentie in het geding is gekomen door de lockdown- coronamaatregelen. Er wordt door het bestuur bewust gekozen voor een duurzamere inzet van de NPO-gelden. In het nieuwe jaarplan zal er een apart hoofdstuk komen over de inzet van de NPO-gelden.

16. Schoolgids
De schoolgids is stapsgewijs doorgesproken. De directie neemt de adviezen en aanvullingen over en voegt deze toe in de schoolgids.

17. Rondvraag
Door de MR-leden en de directie wordt een kort dankwoordje uitgesproken over de inzet van degenen die dit jaar afscheid nemen van de MR. Tevens wordt er vertrouwen uitgesproken naar de mogelijke nieuwe leden.

De wens van de mogelijke nieuwe leden is om in het nieuwe schooljaar een samenkomst, onder het genot van een drankje, te organiseren. De PMR neemt deze taak op zich.