Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Notulen MR 26-01-2021

MR vergadering 26-01-2021

Aanwezig via Teams:
Ouders: Annelot (voorzitter), Martiene, Antoine
Personeel: Joke, Saskia, Jolinde en Leontine
Directie: Reinier en Marjolein
Afwezig met bericht: Josselyn

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen/ extra punten
Stichting Spaarnesant heeft een start gemaakt met het in kaart brengen van de streefformatie en de werkdrukmiddelen voor komend schooljaar. Het cijfer van het leerlingaantal is hierin leidend. De Parel krijgt voor de werkdrukgelden per leerling €502,76. Er zijn enkele scenario’s op papier gezet, dit zal binnenkort met de PMR besproken worden. De Directie merkt op dat als het werkdrukgeld ingezet wordt voor extra personeelsbezetting dat de werkgever na een jaar doorlopende verplichtingen heeft naar de werknemer toe. Dit zal bij de bespreking met de PMR van de mogelijkheden van de inzet van de werkdrukgelden meegenomen worden. De oudergeleding merkt op dat dit met het juiste contract niet zo hoeft te zijn. De Directie merkt op dat de verplichting vooral de stichting aangaat.

3. Notulen vorige vergaderingen
Notulen van 1-12-2020:
De notulen worden met inachtneming van 2 tekstuele wijzigingen goedgekeurd.
Punt 4. De (P)MR heeft een aftredingsreglement.
Punt 9. Naar aanleiding van punt 9 is er actie ondernomen.

Notulen 13-01-2021.
De notulen zijn goed gekeurd
LECSO heet voortaan Gespecialiseerd Onderwijs.

Notulen 20-01-2021. Notulen zijn nog niet goedgekeurd. Dit doordat de notulen niet door iedereen zijn ontvangen. Agendapunt voor 16-3-2021.

4. Kwartaalrapportage
De schoolrapportage Q4 is hierin uiteengezet.
De overeenkomst van H2M is tussen Spaarnesant en Happy2Move. De invulling ligt bij De Directie en bij de leidinggevende van de Paramedici. De MR oudergeleding stelt vragen over de verhoging van het uurtarief dat H2M zonder vooraankondiging heeft doorgevoerd. Ook staat er in de brief aangekondigd dat er komende jaren verdere verhogingen zullen worden doorgevoerd. De Directie geeft aan dat in de samenwerking geen afspraken worden gemaakt over de uurtarieven die H2M hanteert. De MR oudergeleding geeft aan geen vrije keuze te hebben in het kiezen van een eigen Pgb’er op school. Wanneer zij zelf een pgb’er aan mogen leveren, dan zou dit uurtarief lager kunnen zijn. De Oudergeleding geeft aan dat de school hier wel een rol in kan spelen, door in elk geval in gesprek te gaan met H2M. De Directie neemt dit punt mee en toont de wil om te gaan onderzoeken welke andere partijen er naast H2M er ook nog zijn.

Qua financieel beleid is het streven om op nul te eindigen. De gelden worden ingezet op De Parel en zijn niet om op te sparen.

5. Brief Happy2Move over verhoging van tarieven

Punt 5 is aanbod gekomen tijdens punt 4.

6. Status corona
De Directie blikt met de MR terug op de afgelopen week en legt uit hoe de Directie uiteindelijk tot het besluit is gekomen om De Parel dicht te houden. De Directie blijft actief onderzoeken hoe we de school kunnen openen. Hier wordt het team actief in meegenomen.
Op dit moment ontbreekt de informatie over de Britse variant om de school verantwoord te kunnen openen.
De MR oudergeleding koppelt terug dat het OMT en LECSO het advies hebben gegeven dat de SO scholen open kunnen. De Directie heeft gesproken met Gespecialiseerd Onderwijs (voorheen LESCO) en geeft aan dat de verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen ligt. Hierdoor ontstaat er onduidelijkheid en komt het voor dat er verschillende uitkomsten per bestuur zijn. Het is ook een grote verantwoordelijkheid voor directie en besturen, zeker wanneer het wel mis gaat. De MR Oudergeleding spreken hun zorgen uit over het welzijn van de leerlingen en de gezinnen. De Directie deelt deze zorg en onderzoekt met andere scholen hoe De Parel zo snel mogelijk veilig en verantwoord open kan gaan. Zodra er nieuwe informatie komt waaruit blijkt dat De Parel open kan, dan wordt daarop direct geanticipeerd. De (P)MR zal hierin opnieuw meegenomen worden.

7. Directievoering van De Parel
Er ligt een voorstel voor een tweehoofdig directeurschap voor De Parel. Binnen dit voorstel zal Marjolein Meijer de directeur van De Parel worden en Reinier Bos de overkoepelende directeur van de van Voorthuijsen en De Parel. Hierbij tevens in de rol van vertegenwoordiger van deze scholen bij regionale en landelijke overleggen.

8. Update werkverdelingsplan/ mediation/ Cupella
Vanuit de mediation is naar voren gekomen dat de organisatiestructuur van De Parel de aandacht verdient. Hieruit voortvloeiend is punt 7 ontstaan. Daarnaast zijn er externen benaderd om mogelijke organisatiestructuren op te stellen. Hieruit bleek echter dat het hele mediation traject opnieuw gestart zou worden en dat bleek niet wenselijk. Er zal nu intern met Miriam Spiering en de Directie een opzet gemaakt worden. Tevens zal het team hierbij betrokken worden. Cupella staat op dit moment i.v.m. corona even stil.

9. Situatie veroordeling oud-medewerker De Parel/ nazorg personeel
Er is een terugkoppeling geweest vanuit het bestuur naar de voorzitter van de MR. Hierbij is het punt afgerond en zal van de agenda gaan.

10. Nieuwe koers Spaarnesant. Hybride onderwijs.
Spaarnesant onderzoekt naar mogelijkheden om afstandsonderwijs te verbeteren en verder uit te bouwen.

11. Nieuws uit de GMR: nieuwsbrief januari 2021
Geen specifieke berichtgeving voor De Parel

12. Update Berenschot
Tot heden gaan verdere aanvullingen vanuit Berenschot.

13. Update Reade
Geen aanvullingen.

14. Rondvraag
Werving ouders voor MR. Besloten is dat er gewacht wordt met de werving tot na de lockdown.

Volgende vergadering staat gepland op 16-03-2021.