Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Notulen MR 18-05-2021

MR vergadering 18-05-2021

Aanwezig:
Ouders: Annelot (voorzitter), Antoine, Martiene
Personeel: Joke, Saskia, Jolinde en Leontine
Directie: Reinier
Afwezig: Josselyn
Toehoorders: Silke, Rolita en Bart

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen/ extra punten
Er is een extra punt ingebracht: Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit zal besproken worden bij punt 4.

3. Notulen vergadering 06-04-2021
De notulen worden met inachtneming van drie tekstuele wijzigingen goedgekeurd en zullen op de website geplaatst worden.
Punt 10. De gemeente Haarlem is de opdrachtgever van het concept waarop De Parel een reactie heeft gegeven.
Punt 11. Naamcorrectie Kees Bijl.
Punt 12. Naamcorrectie Miriam Spiering

4. Formatiebespreking/ kwartaalrapportage/ managementrapportage/ NPO
In de managementrapportage is opgenomen dat het tevredenheidsonderzoek voor ouders, personeel en leerlingen doorgeschoven wordt naar het najaar van 2021. Dit om een
realistischer beeld te krijgen van ‘de normale situatie’ zonder teveel invloeden van covid-19 waaronder een lockdown en een gedeeltelijke openstelling van de school. Daarnaast speelt, door het ziekteverzuim van de locatiedirecteur, gebrek aan tijd ook mee. De MR heeft aangegeven dat het wel een belangrijk onderdeel is en het komt terug op de eerste agenda van de MR vergadering in volgend schooljaar.

Spaarnesant heeft een strategisch beleidsplan opgesteld om aanspraak te kunnen maken op de gelden die versterkt worden vanuit het NPO. Het strategisch beleidsplan van Spaarnesant is in de vorm van een koers opgesteld en heeft als uitgangspunt om incidentiele middelen structureler en duurzamer in te zetten. Het is een vierjaren plan en te lezen als een kompas. Spaarnesant ziet het uitspreiden over vier jaar als een voordeel voor het aantrekken van mensen die zich hiervoor in willen zetten en zich daarna mogelijk aan de stichting willen binden. Het uitgangspunt is het schoolplan, de schoolscan en het jaarplan. Tijdens dit proces zal de GMR en de MR tijdig meegenomen worden. Het reeds ingezette tijdspad wordt losgelaten, waardoor het concept in juni 2021 niet afgerond hoeft te zijn.

Er is in een eerste gesprek gesproken over extra ondersteuning op het gebied van taal- en leesonderwijs en voor extra sociaal emotionele ondersteuning. Het gesprek zal nog verder gevoerd worden met het team.

In het beleidsstuk ‘Financieel beleid – begroting en realisatie 2020-2021’ staat bij overige resultaten – € 248.910. Het is onduidelijk waar dit bedrag voor staat. De directie komt hierop terug.

De MR geeft aan dat het formatieplan lastig te lezen is. In het formatieplan staan de uitgangspunten van de stichting en van de school door elkaar. Daarnaast is het in het huidige plan niet mogelijk om een vergelijking te maken met het jaar ervoor. Hierdoor kunnen trendverschuivingen niet in beeld worden gebracht. De directie zal hier volgend schooljaar een scheiding in aanbrengen en een oplegger verzorgen.

In het formatieplan ontbreekt informatie bij punt 2.2 ontwikkelingen m.b.t. de leerlingen op schoolniveau. Afgelopen schooljaar stond daar een onderbouwing voor een derde kleutergroep en nu staat er geen onderbouwing voor het weghalen van een kleutergroep en het toevoegen van een groep 3. De directie zal dit indien gewenst toevoegen.

Onder het kopje functiebouwwerk wordt er gesproken over de mogelijkheid om de functie onderwijsassistent op te hogen van schaal 4 naar schaal 5. De pmr geeft aan dat het erg moeilijk is om personeel voor de verzorging te krijgen omdat zij elders meer verdienen. De pmr vraagt zich af waarom een onderwijsassistent meer zou moeten verdienen dan een andere assistent terwijl voor beiden een vergelijkbare MBO opleiding wordt gevraagd. De directie neemt dit mee.

De werkdrukmiddelen zijn vorig jaar reeds ingezet in de vorm van extra personeel. Deze bekostiging is voor komend schooljaar opnieuw opgenomen in het formatieplan. Daarnaast is er voor komend schooljaar ook ruimte voor vacatures van leerkrachten en assistentes.
De werkdrukmiddelen zullen in een vleugeloverleg met het team geëvalueerd worden.
Het is op dit moment onduidelijk of de MR in schooljaar 2019-2020 heeft ingestemd met een meerjarenplan van de werkdrukmiddelen. De MR geeft als advies om de reeds ingezette werkdrukmiddelen in de vorm van personeel mee te nemen in de huidige formatie en het totale bedrag van de werkdrukmiddelen aan het team voor te leggen.
De pmr stemt niet in met het formatieplan. Het plan is besproken, maar dient nog een aantal aanpassingen te krijgen. De pmr zal hierover op korte termijn met de directie in overleg treden.

5. Inzicht in professionaliseringsgelden
De begroting loopt in de pas met de uitgaven.

6. Wijziging personeel
Er zijn opnieuw BAC-commissies opgesteld voor het aannemen van leerkrachten en assistentes.

7. Status corona: opening van de school/ VSO
Alle groepen zijn 100% aanwezig op school. Het VSO-personeel geeft aan dat het niet mogelijk is om alle protocollen en covid-19 maatregelen in acht te nemen. Iedereen zet zich in om het zo goed als mogelijk na te leven. Er is weinig ziekteverzuim van personeel door corona.

8. Startnotitie/ directiestructuur De Parel
Voor aankomend schooljaar is het wenselijk dat er dagelijks een directielid op school aanwezig is. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht. In de afgelopen weken heeft Miriam Spierings met meerdere collega’s, vanuit verschillende disciplines, het gesprek gevoerd over de inhoud van Startnotitie De Parel.

9. Update werkverdelingsplan/ mediation/ Cupella
De directie en pmr voeren het gesprek over Cupella en het werkverdelingsplan.

Na de Pinksteren zal Miriam Spierings een terugkoppeling per mail geven met hierin adviezen aan het hele team.

10. Nieuws uit de GMR
Er is een leerkracht die interesse heeft getoond in de GMR.

11. Rapportage Berenschot: Jeugdzorg in onderwijstijd
Dit punt schuift door naar de volgende vergadering.

12. Update Reade: Teamlid paramedici in de MR
Het paramedici team is inmiddels gevaccineerd.
Verder zijn er geen nieuwe ontwikkelingen. Het punt van een teamlid paramedici in de MR kan van de agenda.

13. Website: is er nog iets voor verbetering vatbaar?
Dit punt schuift door naar de volgende vergadering.

14. Vakantierooster
De MR stemt in met het opgestelde vakantierooster.
De directie zal de datum van de eerste studiedag afstemmen met IB.

15. Rondvraag
Door een toehoorder wordt de vraag gesteld hoe er wordt omgegaan met de feestdagen van andere religies, dit voor wat betreft de invulling op school en het verlof voor de leerlingen. De directie geeft aan dat hier ruimdenkend mee om wordt gegaan. Dit punt zal worden opgenomen op de agenda voor komend schooljaar.

Antoine zal komend schooljaar nog een aantal MR vergaderingen bijwonen om op die wijze een soepele overgang te bewerkstelligen met de nieuwe oudergeleding. Daarnaast zullen de ‘basisstukken’ gedeeld worden met de nieuwe oudergeleding, indien zij besluiten in de oudergeleding plaats te nemen per volgend schooljaar.

Volgende vergadering: dinsdag 22 juni 2021 19.30 uur