Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Notulen MR 16-03-2021

MR vergadering 16-03-2021

Aanwezig via Teams:
Ouders: Annelot (voorzitter)
Personeel: Joke, Saskia, Jolinde en Leontine
Directie: Reinier
Afwezig: Marjolein, Josselyn, Martiene en Antoine

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen/ extra punten
Reinier geeft aan dat hij voorlopig de taken van Marjolein overneemt nu zij met ziekteverzuim is.

Er zal een extra MR vergadering met elkaar geprikt worden middels een dataplanner. Tevens wordt de vergadering van 8-6-2021 2 weken vooruit geschoven. Dit om de grote stukken o.a. formatie, kwartaalrapportages, schoolgids etc. die nog zullen volgen meer te kunnen spreiden.

Nu de paramedici zijn gedetacheerd naar Reade is het onduidelijk hoe er met de MR uren van een MR lid komend uit de paramedici wordt omgegaan. De MR geeft het belang aan van het behartigen van alle disciplines in de school. Dit is een goede afspiegeling van De Parel voor wat betreft het borgen van het met Reade afgesproken kwaliteitsplan.

3. Notulen vergadering 20-01-2021 en notulen vergadering 26-01-2021
Notulen zijn goed gekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.

4. Formatiebespreking/ kwartaalrapportage/ managementrapportage
De directie heeft de route in tijd weggezet van maart t/m eind april, begin mei. Deze route is met het team gedeeld. Het formatieplan zal voor de volgende MR-vergadering gedeeld worden met de MR. In mei komt het volledige formatieplan op de agenda.

Tot op heden zijn er geen nieuwe aanvullingen voor de kwartaal- en managementrapportage. Dit volgt volgende vergadering.

5. Brief Happy2Move over verhoging tarieven: nieuws?
De directie neemt dit met Esther S. op, komt de volgende vergadering opnieuw op de agenda.

6. Status corona: SO- en VSO-gedeelten
De maatregelen worden zo goed mogelijk in acht genomen door medewerkers. Het verzuim onder leerlingen en medewerkers is in vergelijking met andere scholen opvallend positief.
In het VSO gaan de leerlingen voor 60% naar school. Ouders geven aan dat zij graag zien dat dit verhoogd wordt. De directie en de leerkrachten voelen de onrust die toeneemt bij ouders en de VSO- leerlingen. De directie is zich daarvan bewust en zoekt naar mogelijkheden met in achtneming van de covid-19 maatregelen. De (P)MR zal hierbij betrokken worden.

Ondanks dat het personeel zich zo goed mogelijk aan de maatregelen houdt, is het niet altijd haalbaar. Dit zorgt deels voor angst op de werkvloer.

De verpleegkundige heeft de taak op zich genomen om contact met ouders te leggen als een leerling met klachten opgehaald moet worden.

7. Directievoering van De Parel: voortgang?
Er is een startnotitie opgesteld voor een nieuw organisatiemodel van De Parel. Het organisatiemodel staat los van de huidige personen die nu zitting hebben. Het gaat om de structuur van de organisatie.
Mirjam Spierings heeft hierin de rol om bij een gedeelte van het team te polsen hoe zij hierin staan. De directie geeft aan dat de MR hierin meegenomen zal worden en de startnotitie zal worden gedeeld.

8. Update werkverdelingsplan/ mediation/ Cupella
De directie heeft een afspraak met de PMR staan om hen mee te nemen in het proces Cupella/werkverdelingsplan.

9. Nieuws uit de GMR
Geen nieuws uit de GMR.

10. Update Berenschot\Update Reade

Er is een rapportage uitgebracht, te weten Jeugdzorg in onderwijstijd. Deze rapportage is kortgeleden uitgebracht. Er wordt nu door de vier scholen die deelnamen aan het onderzoek en door stichting Spaarnesant aandachtig naar de rapportage gekeken. Dit met als doel om met elkaar te kijken hoe de scholen met de uitkomst om zullen gaan.
De directie zal de rapportage delen met de MR. In de volgende vergadering zal met elkaar inhoudelijk worden ingegaan op de rapportage.

Tot heden geen verder aanvullingen vanuit Reade.

11. Rondvraag
De MR neemt de directie mee met de werving voor nieuwe leden van ouders en personeelsleden voor komend schooljaar.