Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Notulen MR 13-01-2021

MR vergadering 13 januari 2021

Aanwezigen via Teams:

Ouders: Annelot (voorzitter), Martiene, Antoine en Josselyn

Personeel: Marjolein, Reinier, Joke, Saskia, Jolinde en Leontine

De voorzitter opent de extra ingelaste vergadering over de aangekondigde verlenging van de lockdown.

De Directie heeft voorafgaand aan de vergadering drie documenten toegestuurd; conceptbrief ouders, uitgangspunten van LECSO en de input van collega’s (anoniem). Tussentijds is er meerdere malen contact geweest met de voorzitter van de MR en met de PMR.

De Directie legt uit aan hoe ze tot het besluit zijn gekomen om de school in lijn met de RIVM maatregelen dicht te houden en met welke partijen overleg is gevoerd. Daarna is er ruimte is voor vragen en de gedachtegang van de MR-geleding.

De MR-oudergeleding benoemt de zorgen van ouders waarvan de kinderen in groep 8 zitten. Deze groep kinderen moet voor april een vervolgschool hebben gekozen.

De Directie is zich hier zeer van bewust en neemt deze zorgen mee. Er is ook al contact geweest met het stafbureau van Spaarnesant over de overgang van PO naar VO. Er wordt met elkaar nagedacht over hoe de scholen er voor kunnen zorgen dat de overgang zo goed mogelijk verloopt.

De MR-oudergeleding geeft aan dat het thuisonderwijs zwaar drukt op het dagelijks leven. Het is niet voor alle kinderen prettig en mogelijk. Ook zijn er gevallen waar de ouders er bij moeten blijven zitten. De MR-oudergeleding geeft wel een positief geluid over het thuisonderwijs; vaste start van de dag, leerkrachten zijn dagelijks in beeld en het te maken huiswerk is duidelijk. Complimenten voor het personeel en het hele team van De Parel.

Ook geeft men aan dat de kinderen vooral sociaal emotioneel sterk getroffen worden door het afstandsonderwijs. Zij hebben weinig tot geen speelmaatjes in de buurt en missen de school als ontmoetingsplek met leeftijdsgenoten. Dat de school dicht blijft zorgt – gezien de onzekerheid over de Engelse variant – voor begrip bij de oudergeleding. Dat de school het advies  van LECSO (Gespecialiseerd onderwijs ) overneemt vindt de oudergeleding bij deze overweging relevant.

Verder wordt aangegeven dat de noodopvang duidelijke richtlijnen mist. Nu is het onduidelijk wie er recht op noodopvang heeft. Er heerst soms een gevoel van willekeur onder de ouders, waarom de ene leerling wel en de andere leerling niet. Ouders ervaren in het contact onder elkaar dat er verschillend naar de opvang wordt gekeken. Ook zijn er therapeuten die het thuis of op school aanbieden aan ouders en andere therapeuten doen dat juist weer niet. Dit is voor ouders niet altijd te rijmen omdat de zorgzwaarte bij een ander gezin soms veel groter is. De Directie neemt deze informatie mee. De Directie geeft aan dat elk verzoek tot noodopvang serieus wordt bekeken en multidisciplinair wordt besproken, juist om willekeur tegen te gaan. Ook geeft de Directie aan dat als ouders tegen problemen aanlopen, zij contact met de Directie kunnen opnemen.

De Directie verwijst naar opgestelde conceptbrief, de richtlijnen voor de noodopvang zijn daarin opnieuw opgenomen.

De MR-oudergeleding vraagt zich af of niet alle leerlingen van het SO kwetsbare leerlingen zijn.

De Directie benoemt de uitgangspunten van de regering en LECSO en geeft aan dit nauwlettend te volgen.

De MR geeft aan dat zij het zeer waarderen dat zij als een serieuze overlegpartner wordt gezien en dat ze tijdig op de hoogte zijn gesteld en worden betrokken door de Directie.

De MR-oudergeleding stelt vragen over hoe het nu geregeld is met de therapieën. De uitgangspunten worden gedeeld. Er wordt aangeven dat er morgen opnieuw met elkaar wordt gesproken om dit zo goed mogelijk te regelen voor zoveel mogelijk leerlingen. Tijdens dit overleg zal er ook gesproken worden over het reduceren van de beweging binnen de school. De Directie neemt in overweging om in de brief naar ouders op te nemen dat ouders contact op kunnen nemen met de therapeuten indien er vragen zijn over de therapieën.

De MR-oudergeleding kijkt kort vooruit. Er worden meerdere scenario’s genoemd onder andere dat er klassen gesplitst naar school gaan.

Voorafgaand aan de vergadering is er ook overleg geweest met de Directie en de PMR over de noodopvang. De PMR heeft zorgen geuit over de omvang van de noodopvang en het waarborgen van de veiligheid. De bedrijvigheid binnen de school baart het personeel ook zorgen. Zij zijn van menig dat de opvang niet uitgebreid moet worden. Dit niet alleen vanwege de veiligheid, maar ook om de online lessen te kunnen blijven waarborgen. Er is gesproken over de mogelijkheid van het instellen van een maximum aantal leerlingen per dag. Daarnaast zal er ook een gesprek aangegaan worden met het personeel (assistentes) die zich niet veilig voelen. De Directie wil hierin transparant zijn en blijven en staat open voor het gesprek.