Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Notulen MR 06-04-2021

MR vergadering 06-04-2021

Aanwezig:
Ouders: Annelot (voorzitter), Antoine, Martiene
Personeel: Joke, Saskia, Jolinde en Leontine
Directie: Reinier
Afwezig: Josselyn

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen/ extra punten
Er is een extra vergaderdatum ingepland op dinsdag 18 mei 2021. De vergadering van dinsdag 8 juni zal indien mogelijk verschoven worden naar dinsdag 22 juni 2021.

Op de volgende agenda zal het punt ‘de website bekijken’ gezet worden. Dit om tips en tops terug te kunnen koppelen aan de directie.

3. Notulen vergadering 16-03-2021
De notulen zijn goedgekeurd en worden op de website geplaatst.

4. Formatiebespreking/ kwartaalrapportage/ managementrapportage
De kwartaalrapportage is een agendapunt op de vergadering van 18 mei 2021. Op dit moment is er geen nieuwe informatie beschikbaar.

Het formatieplan lijkt sterk op het plan van vorig jaar. De verwachting is dat er 1 fte op leerkrachtniveau (ongeveer 80.000 euro) bij kan komen. Dit is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) toegezegd om achterstanden, ontstaan door de corona crisis, weg te werken. Het definitieve plan zal in juni 2021 bekend gemaakt worden. De toezegging is vooralsnog een tijdelijk budget van twee jaar. Landelijk zijn schoolbesturen met elkaar en met de PO raad in gesprek om het tijdelijk budget structureel door te laten lopen. Zo kunnen achterstanden efficiënt weggewerkt worden, dit beslaat meer dan 2 jaar.

5. Brief Happy2Move over tarieven: nieuws?
De directie heeft mail contact gehad met H2M en legt uit hoe de verhogingen tot stand zijn gekomen. Deze uitleg is niet naar tevredenheid van de oudergeleding. Het punt is hiermee echter wel afgerond en zal van de agenda verdwijnen.

6. Status corona: opening van de school/ VSO
Het VSO is inmiddels geheel geopend, de twee groepen zijn nu verdeeld over drie lokalen.
Er is gekeken naar ruimte en extra personeel. De collega’s en H2M hebben goed meegedacht om dit mogelijk te maken, de geluiden zijn positief.
Deze maatregel zal gehandhaafd blijven zolang de maatregelen vanuit de regering niet veranderen.
Stichting Spaarnesant heeft corona sneltesten ingekocht voor het personeel. De overheid verstrekt de zelftesten voor de VSO leerlingen en het personeel. Deze zullen bij VSO leerlingen uiteraard alleen afgenomen worden met toestemming van de ouders. Het personeel staat positief tegenover de sneltesten.

Er gaan volgens de oudergeleding negatieve geluiden over de inhoud van de brief die ouders ontvangen wanneer de klas of een leerling in quarantaine moet. Het is in de brief niet duidelijk wat precies nauwe of overige contacten zijn. De directie gaat hier naar kijken.

7. Directievoering van De Parel: voortgang?
De basisgedachte – die ook uit de mediation is voortgekomen – is dat het voor iedereen in de school duidelijk moet zijn wie hun leidinggevende is en waar je voor vragen moet zijn. Vanuit de onduidelijkheid die hier over heerst is besloten dat het wijzigen van de directievoering misverstanden kan voorkomen. Tot op heden zijn er geen nieuwe ontwikkelingen of aanvullingen. Zie tevens punt 12.

8. Update werkverdelingsplan/ mediation/ Cupella
Op dit moment is er nog geen nieuwe afspraak gepland, dit zal zo spoedig mogelijk gebeuren.

Het traject van mediation is in principe afgrond. Mocht het in het vervolg traject nodig zijn dan is er de mogelijkheid om de mediators opnieuw te benaderen.

9. Nieuws uit de GMR
Geen nieuws vanuit de GMR. Er wordt opgemerkt dat de GMR aan het begin van het schooljaar heeft aangegeven een vergadering bij te willen wonen, maar er is nadien geen contact meer geweest.

10. Rapportage Berenschot: Jeugdzorg in onderwijstijd
De Parel heeft een reactie gegeven op het concept, zoals opgesteld door de gemeente Haarlem
‘Voorstel voor organisatie en bekostiging van jeugdhulp op Integrale Kindcentra en cluster 3 scholen’
De Parel heeft aangegeven dat er twijfels bestaan over een CJG coach, hebben zij wel voldoende kennis van onze doelgroep. Daarnaast is de CJG coach alleen voor leerlingen woonachtig in Haarlem. De leerlingen van De Parel komen niet alleen uit Haarlem en dit zal wellicht problemen kunnen geven.

In de toekomst is het de bedoeling dat wanneer een leerling wordt aangemeld, er in kaart wordt gebracht wat de onderwijs- en zorgbehoefte van de leerling is. Dit zonder het op een minutenlijst in kaart te hoeven brengen, er zal dan een ‘kostenpakket’ aangevinkt kunnen worden.

De oudergeleding maakt de kanttekening dat de ouders minimaal betrokken zijn geweest bij het proces. Ouders hebben veel te regelen rondom hun kind voor wat betreft zorginkopen. Ouders die nu ‘zorg in natura’ vanuit de Jeugdwet hebben, zullen weinig last ondervinden van de veranderingen. De ouders die zelf PGB inkopen vanuit de Jeugdwet zullen dat wellicht gaan merken in hun budget. In principe gaat het nog alleen over zorg uit de Jeugdwet, andere zorg (WLZ, WMO, verzekeraar) vallen buiten deze plannen.


11. Update Reade: Teamlid paramedici in de MR

Er heeft nog geen gesprek plaats gevonden tussen Reade, de leidinggevende van de paramedici en teamlid van de paramedici in de MR.

Kees Bijl is vervroegd met pensioen gegaan en het paramedici team zal binnenkort kennismaken met zijn opvolger.

De paramedici hebben met elkaar afgesproken dat de PGB’ers niet meer in de behandelruimte mogen komen. Er is nu alleen nog contact tussen leerling en behandelaar. Dit komt overeen met de gemaakte maatregelen rondom covid-19.

Binnen het team fysiotherapie komt een vacature vrij. Het gehele paramedici team zal nauw betrokken worden bij de sollicitatieronde. Dit heeft in het verleden positief uitgewerkt.

12. Aanpak startnotitie De Parel
Startnotitie De Parel is een werkdocument met een duidelijke tijdlijn. De MR is tot op heden nog niet betrokken geweest bij het vervolgtraject.
Het opgenomen tijdspad is gewijzigd. De doorgevoerde wijzigingen zal de directie met de MR delen. Daarnaast spreekt de MR de wens uit om betrokken te worden bij het punt uitvoeren afspraken. De MR vraagt zich af hoe de vier personen gekozen worden. De directie geeft aan dit niet te weten en zal dit navragen bij Miriam Spierings. De personeelsgeleding geeft aan dat het team mediation vragen heeft gesteld over de startnotitie, maar daar is nooit een reactie op gekomen. De directie zal ook dit navragen bij Miriam Spierings.

In week 13 is de ‘aanpak startnotitie De Parel’ in de teaminfo gedeeld. De personeelsgeleding merkt op dat er geluiden gaan dat collega’s het niet begrijpen. De vertaling naar de mediation lijkt niet gemaakt te worden. De directie was hier niet van op de hoogte en staat open voor het gesprek.
De directie geeft aan dat de punten vanuit de mediation wel steeds gedeeld zijn met het team.

Het werkdocument zal uiteindelijk een formeel document worden. De MR heeft hier instemming in.

13. Rondvraag
Er zijn geen rondvragen.