Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Notulen MR 01-12-2020

Notulen MR- leden vergadering 01-12-2020

Aanwezigen via Teams:

Ouders: Annelot (voorzitter), Martiene, Antoine en Josselyn

Personeel: Marjolein, Joke, Saskia, Jolinde en Leontine

 

1.Opening

2. Mededelingen/extra punten

Er komt een brief over het onderwijsgeld wat nu voor het verlenen van zorg wordt gebruikt. Zodra deze brief er is, zal de MR geïnformeerd worden.

3. Kwartaalrapportage

Onderwijs-zorg: Met regelmaat is er contact met de gemeente over het extra budget voor H2M. Het is nog onduidelijk of H2M in 2021 verder kan gaan voor de kinderen die met hun zorgbudget vallen onder de gemeente Haarlem. Directie is in gesprek met de gemeente Haarlem.

Overgang Reade: Een aantal paramedici valt onder Reade en een deel valt onder Spaarnesant. Nu is er een voornemen om de paramedici, in dienst van Spaarnesant, met een ander werkverdelingsplan/Cupella te laten werken dan het onderwijzend personeel. Reade is een andere organisatie dan Spaarnesant, maar kijkend naar de cao’s wordt het op deze manier erg ingewikkeld. Reade heeft andere regels en richtlijnen en dit matcht niet altijd met de CAO voor het primair onderwijs. Om hier meer duidelijkheid in te krijgen wordt er gewerkt aan het in kaart brengen van de organisatiestructuur. Hierin is de taakomschrijving van de leidinggevende van de paramedici een belangrijk punt. De MR merkt op dat het belangrijk is om de paramedici die onder de CAO onderwijs vallen hier wel in te betrekken. Je kunt niet zomaar cao’s door elkaar gooien om te harmoniseren.

Volgende week wordt er een samenwerkingsovereenkomst getekend wordt tussen Reade en Spaarnesant. De Directie geeft aan dit nauwlettend te blijven volgen en zich in te zetten voor alle medewerkers.

Inwerken nieuwe collega’s: Het is nog erg zoeken om dit goed te laten verlopen, zeker nu er met regelmaat collega’s afwezig zijn en de corona maatregelen van kracht zijn. Er wordt aan gewerkt.

Financieel beleid-begroting en realisatie: uitleg van de financiële (tussen)resultaten komt als punt op de volgende agenda.

4. Wat willen we dit jaar met de MR bereiken/ toekomst MR

Er is tijdens deze vergadering uitgesproken dat de MR het belangrijk blijft vinden om als overlegpartner gezien te worden. Dat er met een positieve blik naar de toekomst wordt gekeken en dat men er vol voor gaat. De MR vindt het fijn dat de stukken nu tijdig gedeeld worden en dat er iets mee wordt gedaan. De Directie deelt deze visie en geeft aan voor korte lijntjes en goed contact te willen gaan.

5. Status corona

In de eerste periode was er door de toen geldende regels veel uitval van medewerkers. Nu zijn de regels minder streng, maar het blijft een uitdaging om de personele bezetting rond te krijgen. Ook geeft het extra druk voor de collega’s om het op te vangen. Er is een invalpool van Spaarnesant, maar deze is vrijwel leeg.

Vanaf 1 december is het dragen van de mondkapjes voor zowel personeel als de leerlingen vanaf 13 jaar verplicht. Uitzonderingen voor leerlingen daargelaten. Het dragen van een shield blijkt niet voldoende bescherming te geven. Daarom is besloten dat dit tijdens de behandeling kan worden gedragen, maar in de gangen wordt door iedereen een mondkapje gebruikt. De oudergeleding merkt op dat shields juist in de zorg zijn afgekeurd om tijdens de behandeling te dragen, daar ze onvoldoende beschermen. De Directie neemt dit mee.

De toegang voor externen is nog beperkt. Vanuit de oudergeleding komt de vraag wat het beleid is als het om begeleiding van onderwijskundige zorg zoals Visio gaat. Er is één loket op school die daar beslissingen over neemt en dat is de Directie. Niet alle vragen bereiken mogelijk de Directie. Visio mag contact opnemen met de Directie, dan kan de Directie zoeken naar mogelijkheden.

6. Exitgesprek bij vertrekkende medewerker

De MR geeft nogmaals aan dat zij geschrokken is van de inhoud van de brief van de vertrekkende medewerker. Vanuit Spaarnesant is teruggekoppeld dat zij niks met de brief doen, de medewerker heeft ook geen reactie gekregen op de brief. De MR vindt dit teleurstellend omdat dit mogelijk belangrijke informatie voor De Parel kan bevatten. Men kan hier lering uit trekken voor de toekomst. Kijkend naar de toekomst zou het goed zijn om wel exitgesprekken met vertrekkende personeel te voeren. De Directie staat hiervoor open en geeft aan dit te zullen gaan doen, maar de medewerker moet dit wel willen. De Directie zou liever willen dat er in een eerder stadium aan de bel wordt getrokken als er onvrede is. Dit om een mogelijk vertrek positief te beïnvloeden. Daarnaast zal de Directie opnieuw de vraag stellen aan Spaarnesant, waarom er geen exitgesprek is gevoerd met de vertrekkende medewerker die een brief heeft geschreven. Mocht in de toekomst blijken dat de medewerkers geen exitgesprekken willen, dan adviseert de MR dat er wellicht actie ondernomen moet worden om de bereidwilligheid van de medewerkers te vergroten.

7. Update werkverdelingsplan/mediation/Cupella

Maandag 30 november 2020 is er een derde bijeenkomst geweest met de mediation.

Tijdens deze besprekingen wordt afgesproken wat er naar het team gecommuniceerd wordt, er wordt nog nagevraagd of deze punten ook met de MR gedeeld mogen worden.

De Directie en PMR hebben een eerste bijeenkomst gehad over de mogelijkheden van Cupella. In de week van 14-12-2020 is een vervolggesprek gepland met Directie en PMR.

8. Situatie veroordeling oud-medewerker De Parel/nazorg personeel

Er wordt een onderzoek gedaan naar het proces en de stappen die genomen zijn nadat binnen de school bekend werd dat de oud- medewerker veroordeeld is voor incidenten buiten de school. De MR wordt, ondanks dat zij officieel geen partij zijn, graag op de hoogte gehouden van ontwikkelingen zijn die van belang zijn om te weten. Voor een aantal collega’s is dit bericht hard aangekomen. Deze collega’s zijn in de gelegenheid gesteld om met de Directie in gesprek te gaan, de vraag is echter of daar de behoefte ligt of dat men het gesprek liever met elkaar en professional voert. We hebben afgesproken dat dit nogmaals actief in het team wordt besproken, om emoties met elkaar kunnen te delen én de lessons learned te inventariseren. Focus is op preventie en communicatie; deze punten zullen eerst met MR en later met andere ouders gedeeld worden. Ondanks dat we hopen hier nooit mee te maken te krijgen is dit wel een situatie waar we goed op voorbereid willen zijn en voor de toekomst lering uit kunnen trekken.

9. Informatie van oudergeleding over overleg ministerie zorg en onderwijstijd

Op gemeentelijk- en landelijkniveau staat er veel op de agenda over de zorg van leerlingen binnen het onderwijs. Het is een langdurig proces, waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Ouders hebben tijdens de landelijke bijeenkomst gepleit om ook ouders te betrekken bij dit proces. Het is duidelijk dat het een heel complex onderwerp is en dat ouders bang zijn dat het ten koste gaat van het budget voor de zorg thuis.

10. Nieuwe koers Spaarnesant/ Hybride onderwijs

De nieuwe koers Spaarnesant is de toekomst van het onderwijs. De MR is meegenomen in de denkwijze van het bestuur Spaarnesant. Het team zal hierin ook meegenomen worden. Het is nog niet in beton gegoten, maar het is de beginfase.

11. Nieuws uit de GMR

Spaarnesant is een ontwikkelingsgerichte en ambitieuze onderwijsorganisatie die toonaangevend wil zijn in de regio. Daarom is er nu gekozen voor een tweehoofdige college van bestuur. Daarnaast wordt het vervangingsbudget nader toegelicht.

12. Update Berenschot

Zie eerder

13. Update Reade

Zie eerder

14. Rondvraag

De formatie van de nieuwe leerkracht is een halve dag minder dan de formatie die beschikbaar was. De Directie bekijkt op dit moment samen met HR van Spaarnesant de gehele formatie. Deze uren staan op het lijstje om terug te laten komen op de werkvloer.

De Parel heeft een nieuwe website. De vraag is om daar af en toe naar de kijken en eventuele feedback te geven en dit terug te koppelen aan directie/administratie/ICT leden.

De volgende vergadering is op 26-1-2021