Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Notulen MR-vergadering 28-01-2020

MR vergadering 28-01-2020

Aanwezig:
Ouders: Annelot, Antoine en Martiene
Personeel: Joke, Saskia en Jolinde (zonder stemrecht) Directie: Reinier en Elise

1. Opening
Annelot opent de vergadering.

2. Mededelingen Geen

3. Nieuws uit de GMR
Er staat een ‘meet and greet’ met de MR’S en de GMR op de agenda. MR De Parel kijkt er naar uit.

4. Notulen
Notulen 26-11-2019 zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.

5. Formatiebespreking
Op 14 februari komt de directie en het bestuur bij elkaar om de financiële situatie van de school te bespreken. De MR leden hebben hier een brief over ontvangen. De inhoud van de betreffende brief wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Afgesproken is dat de directie en de PMR zich gezamenlijk buigen over de financiële situatie van De Parel voor komend schooljaar. De MR adviseert om het tevredenheidsonderzoek hierin mee te nemen.

Vanuit het personeel is de vraag gekomen of er procedures zijn voor het aannemen van nieuwe of interne personeelsleden op nieuwe of bestaande functies. De directie geeft aan dat hier geen vaste procedures voor zijn. De vacatures worden op SharePoint gezet en mocht daar geen reactie op komen dan komt het op anderen sites. De directie neemt het advies over van de MR om vaste procedures te gaan volgen om mogelijke ruis te voorkomen. De directie zal de procedures op papier zetten en de functieomschrijvingen zijn inmiddels ook geüpdatet en worden op SharePoint gezet. De deadline is eind februari 2020.

De managementrapportage is doorgesproken en als duidelijk bestempeld.

6. Professionaliseringsgelden
In het verleden waren er verschillende budgetten waarmee makkelijk geschoven kon worden. Hedendaags is het belangrijk om de potten realistisch te begroten en een komende beraming te beschrijving. Mocht er geld overblijven dan kan de MR meebeslissen over de besteding van het overgebleven budget. Als er budget doorgeschoven wordt naar andere bestedingsmogelijkheden, dan is dit mogelijk met goede onderbouwing. Het personeel van De Parel maakt zeer weinig gebruik van het aanbod van de Spaarnesant academie. De directie zal opnieuw de academie onder de aandacht brengen en in de briefing zetten.

Het budget voor professionalisering is voor opleidingen van het team. Tevens kan dit budget gebruikt worden om nieuwe collega’s zonder opleiding aan te nemen en de opleiding te vergoeden. Dit alles wel passend in het budget en in overleg met het team.

7. Update fusie
De fusie bevindt zich in de fase van vooronderzoek. De MR geeft aan het een goed rapport te vinden, maar soms moeilijk met een neutrale bril te lezen. Vanuit de MR wordt de vraag gesteld of de verschillende onderzoeken en ontwikkelingen (Berenschot, Reade) die nu lopen niet te veel van het goede is. De onderzoeken lijken ver van elkaar af te staan. De directie geeft aan dat het een mooi resultaat zou zijn wanneer deze onderzoeken bij elkaar komen. De MR stelde tevens de vraag wanneer het team en ouders over het onderzoek geïnformeerd worden. Volgens de directie is de volgende stap overleg met het bestuur. Daarna zal het gesprek voortgezet worden met de MR’S van De Parel en de van Voorthuijsenschool.
De MR geeft aan om in contact te willen komen met de MR van de Van Voorthuijsenschool. Het gehele traject heeft geen haast, de directie geeft aan behoefte te hebben aan advies. De MR geeft de directie het advies om het vooronderzoek ‘verkennend onderzoek toekomstige samenwerking onderwijs en zorg’ op een gepaste wijze te delen met het team. Dit zal waarschijnlijk door middel van een presentatie zijn.

8. Update Reade
In de tussenliggende periode hebben er financiële onderhandelingen plaatsgevonden. De directie geeft aan dat de paramedici nog in dienst zijn van Spaarnesant. Spaarnesant wil pas de overstap maken wanneer het goed geregeld is voor het personeel. De directie zal de paramedici infomeren over de huidige stand van de onderhandelingen.

9. Update Berenschot
De gemeente Haarlem is de opdrachtgever van het onderzoek. Ook is er landelijk onderzoek door Berenschot over onderwijs en zorg. Dit loopt naast elkaar. Rond half april is het streven om meer duidelijkheid te krijgen over de geldstroom zorg binnen het onderwijs.

10. Update werkverdelingsplan
De PMR heeft een mail ontvangen van Mirjam Spierings betreffende de vervolgstap.

11. Rondvraag
De directie heeft de PMR de vraag gesteld om de vacature voor interne begeleiding van twee dagen uit te breiden met een dag extra. De derde dag zal dan afgaan van de fte van de ondersteuning. De MR geeft hiervoor geen akkoord omdat de ondersteuning op de werkvloer nodig is.

Volgende vergadering 10 maart 2020

Opzoek naar de PDF versie download hem hier