Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Notulen MR-vergadering 10-03-2020

MR vergadering 10-03-2020

 

Aanwezig:

Ouders: Annelot (voorzitster), Antoine en Martiene

Personeel: Joke, Saskia, Jolinde (zonder stemrecht) en Leontine

Directie: Reinier en Elise

 1. Opening:
  De voorzitster opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 2. Mededelingen/ extra punten:
  Elise geeft aan dat dit misschien de laatste keer is. Misschien sluit ze de volgende vergadering nog aan, dat laat zij tijdig weten.
 3. Nieuws uit de GMR/OPR:
  Geen nieuws.
 4. Notulen vorige vergadering:
  Notulen 28-01-2020 zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.
 5. Formatiebespreking:
  De directie geeft aan dat het proces niet geheel soepel verloopt. Dit komt deels door de overgang naar een nieuw systeem, terugloop van leerlingen en budgetten die komend jaar niet meer toegekend worden. Op bestuursniveau zijn de cijfers nog niet duidelijk, waardoor op schoolniveau de formatiebespreking nog niet inzichtelijk gemaakt kan worden. Volgende vergadering zal de formatiebespreking opnieuw op de agenda staan. De verwachting is dat het volgend jaar soepeler zal verlopen. Daar dat het systeem dan goed werkend en kloppend is. De kwartaalrapportage/ managementrapportage zal na de meivakantie besproken worden.
 6. Update voortgang rapportage van BNT:
  De vier mogelijke opties waar over gesproken wordt zijn:

  Mogelijke samenwerkingen

  Met een aantal partijen onder een dak

  Samen met anderen onder een dak en samen werken volgens arrangementen

  Samenwerken met verschillende partijen, ieder onder eigen dak. Deze optie is definitief weggestreept.

  Voor nu staat samenwerken met verschillende partijen; De Parel, de Voorthuijsenschool, Happy 2 Move en vroeg behandelingen. Dit is waar de stip op de horizon nu staat. Wel moet er rekening worden gehouden dat verschillende gebouwen in de toekomst het nodige onderhoud nodig heeft. Dit is voor nu niet aan de orde.

  De directie zal het team informeren tijdens de meet & greet op 23 maart 2020. Na deze bijeenkomst zal de directie de documenten ook delen met het personeel.

 7. Update Reade
  Hoe wordt het kwaliteitsplan nu verder uitgewerkt?

  De paramedici zal niet overgaan naar Reade. Nieuwe medewerkers door een natuurlijk verloop zullen instappen bij Reade. Er ligt bij Reade een kwaliteitsplan, dit is in de afgelopen periode geschreven. Er zal verder onderhandeld worden over scholing, exploitatie, vergoedingen van hulpmiddelen, huurkosten etc. Hier zal een samenwerkingsovereenkomst voor worden opgesteld en daar zal het kwaliteitsplan een onderdeel van zijn.

 8. Update Berenschot
  De gemeente heeft deze opdracht gegeven om in kaart te brengen welke uren voor zorg gemaakt worden. Dit om in kaart te brengen, wie welke bekostiging moet betalen. Het wordt vervolgd.
 9. Update werkverdelingsplan/ mediation
  De mediators zullen komende week/ volgende week met de directie en drie personeelsleden een telefonische intake houden. Na deze intake zal de mediation starten op het stafbureau van Spaarnesant. Miriam Spiering zal ook aansluiten bij de gesprekken. De verwachting is dat alles binnen drie weken opgestart zal zijn.
 10. Sollicitatieprocedure locatiedirecteur
  Vanaf 17 april rond Elise haar werkzaamheden af op De Parel. Tot deze tijd zal zij nog taken uitvoeren voor De Parel. De komende locatiedirecteur zal een 0,8 FTW baan zijn. De advertentie is online en de gesprekrondes zijn gepland. Het streven is dat De Parel het nieuwe schooljaar 2020-2021 met een nieuwe locatiedirecteur kan starten.
 11. Stand van zaken vastlegging (interne) sollicitatieprocedures
  De MR geeft aan het positief te ervaren dat er een document ligt. Het document moet nog aangescherpt en aangepast te worden aan De Parel. Het document wat er nu ligt zal een leidraad moeten worden en werkbaar moeten zijn. Tevens zullen alle nieuwe medewerkers een cursus volgen bij Look.

  De stuurgroep en de directie zal het verder oppakken en verder delen met het team. Daarnaast zal de revalidatie ook betrokken worden om het document compleet te maken. Volgende vergadering zal dit punt opnieuw besproken worden.

 12. Rondvraag:
 1. Nu Reade van de baan is, zal Leontine toch lid van de MR blijven. Met elkaar is besloten dat Jolinde ook de MR blijft vertegenwoordigen. Er zal wel gekeken worden naar het stemrecht van het personeel. De directie is blij dat er voldoende mensen voor de MR zijn en geeft aan dat elk personeelslid de uren conform de cao krijgt.
 2. De PMR stelt de vraag waarom er geen extra lokaal bij kan. De directie geeft aan dat het leerlingen aantal niet toereikend is. De groepsnormeringen zijn hoger dan dat wij nu in de groepen hebben. Tijdens de meet&greet zal dit punt toegelicht worden door de directie aan het team. Tevens zal er geïnventariseerd worden welke knelpunten ervaren worden door het personeel.
 3. De MR heeft het verzoek aan de directie of de vele documenten die komen gaan, tijdig gemaild kunnen worden.
 4. De oudergeleding geeft aan dat ouders geklaagd hebben over rokende chauffeurs en ouders. De directie pakt dit punt op.

 

Volgende vergadering dinsdag 7 april 2020