Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Notulen MR 08-09-2020

Notulen MR vergadering 08-09-2020

Aanwezigen:

Ouders: Annelot (voorzitter), Antoine en Josselyn

Personeel: Joke, Saskia, Jolinde en Leontine

Directie: Reinier en Marjolein

Afwezig met bericht: Martiene

 

1.Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 

2. Welkom Marjolein

Marjolein wordt welkom geheten door de voorzitter.

 

3. Mededelingen/ extra punten

Extra punten bij de rondvraag.

 

4. Status corona, opening school na de zomervakantie

De maatregelen die voor de zomervakantie van kracht waren, worden nog steeds gehandhaafd. Wel is er iets meer ruimte voor ouders om de school in te komen. Er wordt een zorgvuldige afweging gemaakt over de noodzaak hiervan; bijvoorbeeld bij rondleidingen, nieuwe kleuters etc.

Na de zomervakantie hadden veel personeelsleden corona gerelateerde klachten. Het wachten op een test/uitslag zorgt voor enorme flexibiliteit van het team. Door maatregelen van het bestuur zal de test vanaf donderdag 10 september op dezelfde dag uitgevoerd worden. Voor de paramedici was dit al geregeld via Reade.

Voor de zomervakantie moest het VSO 1,5 meter afstand houden. Deze regel is nu niet meer van kracht en dat geeft ruimte en mogelijkheden binnen het verzorgen van het onderwijs.

De Parel maakt gebruik van de beslisboom, dit is een hulpmiddel wat gebruikt wordt om te bepalen of een leerling met corona gerelateerde klachten wel of niet naar school mag komen. Daarnaast wordt er binnen de school vooruitgedacht over het organiseren van het onderwijs bij een nieuwe (gedeeltelijke) lockdown.

Ouders geven aan dat ze de informatieavond prettig vonden via Teams. Wel is het de wens van de ouders om eerder dan na drie weken kennis te kunnen maken met de (nieuwe) groepsleiding.

 

5. Nieuws uit GMR

Het strategisch beleid (de koers) van Spaarnesant blijft gehandhaafd. Dit heeft te maken met de corona periode, hierdoor zijn er geen nieuwe vergezichtspunten uitgewerkt en ingezet. Spaarnesant zal in het opstellen van de koers, net als in de vorig jaar, ook ouders betrekken.

 

6. Notulen vorige vergadering

De notulen worden goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.

 

7. Kwartaalrapportage

Punt 7 zal samengevoegd worden met punt 11.

 

8. Update Reade

Reade is in de laatste fase van het opstellen van een samenwerkingsverband. Eind september zullen de contracten ondertekend worden. De vacatures zijn opgevuld.

 

9. Update Berenschot

De gemeente Haarlem heeft tijdens de corona periode het traject bijna geheel stil gelegd. De vier scholen hebben ieder wel drie leerlingen in kaart gebracht om zichtbaar te maken hoeveel zorg deze leerlingen nodig hebben. Over de vier scholen laat De Parel zien dat het te zuinig is geweest met het in kaart brengen van de hoeveelheid zorg wat per leerling nodig is. Ouders geven aan dat ze het prettig zouden vinden om hierbij betrokken te worden.

 

Op dit moment wordt er bezuinigd in de jeugdzorg, dit werkt direct door in o.a. de naschoolse opvang. Dit geldt alleen voor de Haarlemse kinderen, voor kinderen uit andere gemeenten geldt deze regel niet. De directie, de zorgpartners en de onderwijsbesturen zetten zich actief in om dit beleid een halt toe te roepen. Dat de naschoolse op De Parel dan ook niet alle leerlingen wiens ouders graag willen dat deze van de naschoolse gebruikmaakt, een plek kan bieden, is zorgwekkend te noemen.

 

10. Schooljaarplan

Schoolvisie: De oudergeleding vraagt zich af in hoeverre de NSGK een rol zou kunnen spelen binnen onze netwerken. Er wordt nu al gebruik van gemaakt vele sponsoren, wellicht kan de NSGK hier ook een rol in spelen.

De organisatie: De beschrijving van de C- plancius groep komt niet overeen met de ingebrachte punten van de groepsleiding. Deze zullen opnieuw gemaild worden naar de directie.

De schooltijden, 5 gelijke schooldagen: De oudergeleding geeft aan ernstige twijfels te hebben, is dit het juiste moment om de schooltijden bespreekbaar te maken? Vijf jaar geleden is er over gestemd en was een meerderheid van de ouders tegen de aanpassing van de schooltijd. Ook zijn er door de ouders goede redenen aangegeven in een daarvoor speciaal belegde ouderavond met de toenmalige directie; sportclubjes, opvang, PGB, is niet ingesteld op 5 gelijke schooldagen, waarom moet speciaal onderwijs hierin voorop lopen gelet op scholen in de buurt etc…. Voorgaande is nog steeds van toepassing en nu helemaal omdat H2M voor de Haarlemse kinderen een aanname stop heeft.  Een eventuele ingrijpende aanpassing in schooltijden  zal veel vragen van de ouders, ze moeten alles opnieuw aanpassen aan hun persoonlijke situatie.

De directie geeft aan dat ze opnieuw willen bekijken hoe ouders er nu in staan. Ouders geven aan dat het prettig zou zijn als de randvoorwaarden dan wel georganiseerd zouden zijn, zoals beschikbaarheid H2M.

Werken met ParnasSys: De school heroverweegt de overstap naar een ander leerlingvolgsysteem. De directie geeft aan dat de gegevens van de leerling op dit moment te verspreid staan genoteerd binnen De Parel. De personeelsgeleding geeft aan te schrikken van deze heroverweging, er is het afgelopen jaar veel tijd en energie gestoken in het maken van een keuze tussen Edumaps en ParnasSys. De oudergeleding merkt op dat het neutraler zou zijn als niet alleen ParnasSys onderzocht gaat worden. De directie stemt hiermee in.

Het schooljaarplan zal op de website geplaatst worden.

 

11. Jaarverslag

Het jaarverslag 2019-2020 is vastgesteld.

 

12. Update werkverdelingsplan/ mediation/ Cupella

De eerste afspraak voor de mediation staat op 15 september 2020. Een medewerker die deel zou nemen aan de mediation heeft een brief geschreven aan Miriam Spiering en in de CC stond de MR. De inhoud is niet voor de MR vergadering. De MR geeft het advies en doet het verzoek aan de directie om het exitgesprek niet met de eigen leidinggevende te voeren. De oudergeleding zou het een goede zaak vinden als de HR manager exit gesprekken zou voeren. Mochten er problemen spelen dan zou dit eerder aan het licht komen.

 

13. Situatie veroordeling oud medewerker De Parel

De MR is benaderd door twee bezorgde ouders omtrent een onderzoek naar een oud medewerker. Dit is tijdens de vergadering besproken. De oudergeleding merkt op dat de MR van deze belangrijke zaak niet op de hoogte is gebracht.

 

14. Rondvraag:

MR vergaderdata: Het voorstel is om de geplande data te laten staan. Dinsdag 29 september 2020 zal zonder directie via Teams zijn.

Start vergadering: De directie geeft aan dat zij de voorkeur hebben om van 19.30 – 20.30 uur te vergaderen. De MR kijkt nog hoe ze dit anders in kunnen vullen, normaal is er vooraf overleg. Dit kan mogelijk op een ander tijdstip via teams.