Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Notulen MR 19-05-2020

MR vergadering 19-05-2020

Aanwezig via Teams:

Ouders: Annelot (voorzitster), Antoine, Martiene en Josselyn Personeel: Joke, Saskia, Jolinde en Leontine

Directie: Reinier

1. Opening

De voorzitster opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen/ extra punten – verplaatst naar de rondvraag

Op het vakantierooster van 2020-2021 staat de eerste studiedag van het nieuwe schooljaar voor de hele school op dezelfde dag gepland. Deze studiedag wordt gebruikt voor onderwijs en paramedisch overleg en het schrijven van groepsplannen. Vorig jaar is echter aangegeven vanuit het personeel van De Parel dat het fijn is om dit per vleugel in te roosteren, hierdoor ontstaan er drie verschillende studiedagen aan het begin van het jaar. Het blijft van belang om het busbedrijf goed te informeren over de verspringende studiedagen. Tevens dient er rekening gehouden te worden met de opvang van H2M, op vrijdag zijn zij gesloten. De dagen kunnen van maandag t/m donderdag gepland worden. Er zal nog in overleg met de PMR gekeken worden naar de exacte invulling van de dagen.

Vanuit de paramedici wordt aangegeven dat zij volgens de RIVM richtlijnen werken. Er wordt aangegeven dat er goed gekeken moet worden naar het uitbreiden/versoepelen van de regels. Zij hebben strenge voorwaarden om te kunnen behandelen. Met het openen van de VSO wordt het weer drukker in de school, laten we met z’n allen waakzaam blijven!

3. Nieuws uit de GMR

Op 23 april heeft de GMR vergaderd. Nog geen notulen binnen. De GMR zal ons contacten om een keer met de MR kennis te maken. Er zijn vacatures binnen de GMR maar dit wordt niet actief onder de aandacht gebracht; het speciaal onderwijs heeft reeds een zetel binnen de GMR.

4. Notulen vorige vergadering

Notulen 10-03-2020 zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.

5. Formatiebespreking/ streefformatie kwartaalrapportage/ managementrapportage

Het verzoek vanuit de directie om instemming te geven voor het formatieplan 2020-2021 kan op dit moment nog niet. De voorzitster geeft aan dat het plan nog niet compleet is en op dit moment kan er nog geen instemming door de PMR gegeven worden. De directie geeft aan dat dit het plan is en wat lopend is gaat daarna verder op de werkvloer, hierbij zal de PMR betrokken worden.

De PMR geeft wel reeds instemming om het rooster, inzet in de school op pagina 14 van het formatieplan, te delen met het team. De PMR heeft de directie verzocht om het personeel in te lichten over hoe het werkdrukgeld in de ondersteuning verwerkt is. Het personeel kan reageren wanneer het werkdrukgeld niet goed is ingezet. Opmerkingen die komen ten aanzien van het werkdrukgeld en de extra ondersteuning zal de directie delen met de PMR.

In de week van 25 mei komen de directie en de PMR bij elkaar en wellicht kan er dan instemming gegeven worden op het formatieplan 2020-2021.

De werkdrukmiddelen staat voor dit jaar vast op €291,- per leerling. Voor volgend schooljaar staat vast dat dit €487,- per leerling wordt.

Dit is het laatste jaar dat we een fusievergoeding krijgen, Er is gesproken hoe dit mogelijk ondervangen kan worden. Dit komt bij de bespreking van de begroting verder ter sprake. Bij de TLV zie je een daling van de categorie 3, dit is een daling van inkomsten voor de school.

De directie geeft aan dat een so school 12/13 leerlingen in een groep mag hebben, maar De Parel heeft op het leerlingaantal (119) gekozen voor 13 groepen i.p.v. 10 groepen. De Parel heeft gekeken waar groei is, en hierdoor is gekozen voor een extra kleutergroep komend schooljaar. We hebben twee VSO groepen, één plancius groep en de overige leerlingen moesten verdeeld worden over 10 groepen. Hierdoor is er een andere inrichting van de groepen tot stand gekomen, in drie klassen zijn drie leeftijdsgroepen bij elkaar gezet. Deze groepen krijgen extra ondersteuning. De MR ouders delen hun bezorgdheid over het samenvoegen van verschillende niveaugroepen, krijgen de leerlingen zo wel voldoende aandacht. Wel wordt begrepen dat hier goed is over nagedacht en dat er extra ondersteuning komt. Ook vraagt de oudergeleding zich af hoe dit gecommuniceerd zal gaan worden naar de ouders, goede onderbouwing is van groot belang. De directie neemt dit punt mee. Elk jaar zal er opnieuw gekeken worden naar de indeling van de groepen, dit blijft maatwerk.

Nieuwe vacatures worden door stichting Spaarnesant vastgesteld op hele werkdagen van 8 uur, een wtf van 0,2 (waarvan 5 uur lesgebonden tijd), bij 5 gelijke schooldagen.

De Parel hanteert een wtf van 0,2125 voor 8.5 uur werken per dag (waarvan 5.5 uur lesgebonden tijd). De Parel werkt niet volgens het model van de vijf gelijk schooldagen. Het werkverdelingsplan staat nog op de agenda met het team en ondersteuning van mediation.

Reade vergoedt de kosten van het paramedisch personeel. Daarnaast ontvangt de school ook een vergoeding in de vorm van huur etc. dit komt tijdens de begroting ter sprake.

De vervangingsmiddelen zijn nu al in de formatie opgenomen, de leerkracht voor de vervanging kan extra ondersteuning in de groepen geven, maar bij ziekte gaat vervangen voor.

De individuele professionalisering is gestegen van €500,- per werknemer naar €600,-.

Door de oudergeleding wordt opgemerkt dat de personele begroting op pagina 17 in het formatieplan onduidelijk overkomt omdat het uiteindelijk te besteden bedrag pas in de samenvatting ter sprake komt. De cijfers zouden voor de duidelijkheid onderdeel van het bekostigingsoverzicht kunnen zijn, de directie neemt dit mee.

Managementrapportage

De MR is positief over de rapportage.

De MR adviseert om een evaluatie/ enquête te organiseren om de positieve- en leerpunten tijdens de coronaperiode op papier te zetten. Dit voor het geval een soortgelijke situatie zich weer voordoet.

Voor nu ligt de prioriteit bij het opengaan van het VSO, maar de evaluatie gaat zeker komen.

6. Inzicht in professionaliseringsgelden met uitleg

Dit punt wordt meegenomen met het bespreken van de begroting, de PMR heeft instemming op de bestemming van het overig te besteden bedrag.

7. Update Reade

Er is een raamovereenkomst gesloten. Dit zal terug te zien zijn in de begroting.

8. Update Berenschot

Op dit moment heeft dit niet de prioriteit i.v.m. de huidige corona situatie, dit punt blijft wel op de agenda staan.

9. Update werkverdelingsplan/ bestemming werkdrukgelden

Door de huidige corona situatie is de mediation niet van start gegaan, Reinier zal dit met Miriam Spiering opnemen. De telefonische intakes zijn nog niet allemaal afgerond. Het advies van de MR is om deze intakes op te pakken. De werkdrukgelden (2,5 dag een leerkracht of 4 dagen een assistente) zijn nu opgenomen in het formatieplan, zie verder punt 5.

10. BAC commissie

De BAC commissie was het unaniem met elkaar eens over de keuze van de nieuwe locatiedirecteur en heeft dit verder toegelicht aan de oudergeleding.

11. Wijzigingen personeel

De conciërge gaat met pensioen, er komt een vacature.

IB heeft 2 dagen over dit wordt overgenomen door de huidige twee IB’ers, zij krijgen uitbereiding van hun werktijdsfactor.

Er komt 1 dag team passend onderwijs vrij, deze vacature wordt vervuld door een personeelslid.

12. Rondvraag

Er is door de corona omstandigheden nog geen schriftelijke overeenkomst tussen Reade en Spaarnesant voor de paramedici.

De volgende vergadering is 9 juni 2020 en wordt gepland in Teams. Op de agenda zullen als extra punten de schoolgids en de begroting staan.

De schoolgids en de kalender zal op de eerste dag van het schooljaar meegegeven worden nu er geen Oud & Nieuw gevierd zal kunnen worden. De vakantiedagen zullen eerder gecommuniceerd worden naar ouders.

De oudergeleding zou het concept schoolgids graag z.s.m. ontvangen, de directie houdt hier rekening mee.