Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

GMR nieuwsbrief – april 2020

Vergadering
Op 14 april heeft de GMR op afstand vergaderd via het programma Teams.

Stand van zaken maatregelen coronavirus
Het bestuur heeft in de afgelopen periode wekelijks contact gehad met de scholen over de maatregelen. Het afstandsonderwijs gaat goed. Naast de kinderen van ouders met vitale beroepen, worden ook kinderen opgevangen die zich in een kwetsbare thuissituatie bevinden. Het bestuur wacht de berichtgevingen van de minister af en de richtlijnen van d RIVM zijn leidend. Er wordt benadrukt dat in elke situatie de gezondheid van de kinderen en personeel voorop staat.

Overdracht IKC Zuid Kennemerland
Per 1 augustus 2020 zal Spaarnesant de nevenvestiging van de Antoniusschool voor SO Schalkwijk van de Aloysius Stichting overnemen. Per diezelfde datum neemt de Aloysius Stichting de locatie Focus over van Spaarnesant. De betrokken medezeggenschapsraden hebben hiermee ingestemd.

Commissie Personeel
Vanuit de GMR is door de personeelsgeleding ingestemd met het voorgelegde Bestuursformatieplan 2020-2021. De oudergeleding adviseert positief.

Eindrapport verantwoordingscommunicatie stakeholders richting Spaarnesant
In 2019 heeft er een onderzoek plaats gevonden onder de medewerkers van Spaarnesant en de ouders van kinderen die op een Spaarnesant school zitten, over wat zij belangrijke onderwerpen vinden waarover het bestuur zou moeten rapporteren (verantwoorden). Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat ouders vooral behoefte hebben aan informatie vanuit de school zelf en niet vanuit het bestuur van Spaarnesant. De medewerkers hebben vooral behoefte aan informatie over het werkgeverschap van Spaarnesant en aan zicht op ontwikkelingsmogelijkheden. De vernieuwde site van de Spaarnesant Academie draagt hieraan bij. Daarnaast wordt de interne communicatie verbeterd; het huidige SharePoint wordt omgebouwd naar een nieuw intern communicatie- en informatieplatform “ Wij zijn Spaarnesant”. De werkgeversinformatie moet hiermee toegankelijker worden voor de medewerkers.

GMR
In het nieuwe schooljaar komt de GMR graag langs op een MR vergadering van de school. Dit doen we om kennis te maken en te vertellen waar de GMR zoal mee bezig is. Graag horen wij ook waar de MR zich mee bezighoudt en wat er op de scholen leeft.

Vacatures GMR
De GMR verwelkomt graag nieuwe leden. Er is binnen de GMR een vacature voor een medewerker van Spaarnesant (zie Sharepoint) en twee vacatures voor ouders van leerlingen op Spaarnesantscholen. Deze vacatures worden binnenkort op de website van Spaarnesant geplaatst. Meld je aan via GMR.spaarnesant@spaarnesant.nl

Extra vergadering
Op 23 april is er een extra vergadering ingelast met als doel de GMR te informeren over “het opstarten van de scholen na de meivakantie”.

In deze vergadering zijn de volgende stukken besproken: Protocol “opstart regulier onderwijs”

Protocol “opstart SBO/SO”
Basismodellen voor de organisatie van halftijds onderwijs Brief aan de medewerkers en ouders van 22 april 2020

Genoemde stukken zijn besproken en toegelicht. De conclusie van de GMR is, dat gegeven de situatie:

  • het bestuur en de scholen de zaken goed op orde hebben;
  • er in de stichting goed wordt geschakeld om het voor de kinderen zo goedmogelijk te regelen;
  • de MRen een signalerende en monitorende rol hebben.

Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van onze nieuwsbrief kun je contact opnemen met leden van de commissie communicatie Carla Fibbe of Jessica van Dijk via GMR.spaarnesant@spaarnesant.nl.

Waar kan ik stukken vinden?

Alle verslagen van de GMR inclusief de agenda zijn terug te vinden op SharePoint bij het onderwerp GMR. De personeelsleden hebben toegang tot SharePoint. Via de personeelsleden kunnen de stukken worden gedeeld in de MR.

Opzoek naar de PDF versie download ‘m hier