Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Notulen MR-vergadering 26-11-2019

Notulen MR-vergadering 26-11-2019

Aanwezig

Ouders: Annelot, Antoine en Martiene

Personeel: Joke, Saskia, Leontine en Jolinde (zonder stemrecht) Directie: Reinier en Elise

1. Opening

Annelot opent de vergadering.

2. Jolinde wordt welkom geheten. Leontine zal vanaf de volgende vergadering als afgevaardigde van de paramedici als zittend lid aanblijven, zij heeft geen stemrecht.

De MR vindt het belangrijk om de samenwerking met de paramedici, ook na de overname van Reade, te waarborgen.

3. Mededelingen

Stakingen PO zijn op 30- 31 jan 2020. Indien er duidelijkheid is over of er op De Parel gestaakt gaat worden, zal dit worden gecommuniceerd. De verwachting is dat dit wel zal gebeuren.

Ouders geven in dit kader aan dat H2M op vrijdag 31-1-2020 gesloten is. De directie vraagt bij H2M wat de mogelijkheden voor opvang tijdens de stakingsdagen zijn.

4. Nieuws uit GMR

Geen mededelingen uit de laatste nieuwsbrief.

5. Notulen

Notulen 4-6-2019

Kan met de afgesproken wijzigingen op de website geplaatst worden.

Laatste kwartaal rapportage is opgenomen in het jaarverslag, er geen apart document.

Notulen 14-10-2019

Kan met de afgesproken wijzigingen op de website geplaatst worden.

Cursus MR zal doorgeschoven worden naar volgend jaar (2020). Annelot kijkt naar de e-mail over de vorige cursus of daar iets over 2020 in staat.

6. Kwartaalrapportage

De kwartaalrapportage wordt toegelicht. De directie geeft aan dat punt 4 is aangepast aan het speciaal onderwijs.

De oudergeleding geeft aan dat het een kopje ‘leerkrachten’ niet in de rapportage is opgenomen. De directie erkent ook dat het stukje personeel/ vacatures mist.

De kwartaalrapportages lopen gelijk met Spaarnesant en wordt steeds aangevuld met een schoolrapportage.

Op de volgende vergadering zal opnieuw de kwartaalrapportages op de agenda staan.

Schoolrapportage.

Positief geluid over de lezing mediawijsheid, gegeven na de informatieavond. Aangegeven wordt dat het een onderwerp is dat leeft.

De informatieavond wordt steeds minder bezocht. De directie geeft aan dat het misschien een goed idee is om het algemene klassenpraatje op te nemen/ te filmen en dat ouders dit op een geschikt moment zelf kunnen bekijken. Je mist dan wel het samen zijn met ouders, maar dat zou dan op een ander moment georganiseerd kunnen worden.

Personeel: vacatureruimte.

 • –  Vacature VSO C vervuld.
 • –  0,85 FTE assistente ingevuld.
 • –  Opnieuw vacature assistente zal eruit gaan.Er worden exit gesprekken gevoerd met medewerkers die ontslag hebben genomen.

  Ziekteverzuim

  Als je drie keer per schooljaar ziek bent, dan word je gezien als een risico voor de organisatie en word je opgeroepen door de bedrijfsarts.

  Vanuit de PMR wordt opgemerkt dat de frequentie toch niet alleen een gegeven kan zijn om naar de bedrijfsarts te moeten gaan.

  De directie merkt op dat er bij langdurig verzuim altijd contact is met de bedrijfsarts.

  Professionaliseringsgelden

  Het budget is bijna voor de helft gehalveerd. De MR vindt dit fors maar de directie geeft aan dat dit op basis is van een reële analyse van de jaren daarvoor.

  De PMR vraagt waarom de verplichte opleiding van verschillende assistentes niet worden vergoed gelet op het feit dat zij geen hoog salaris verdienen. De directie geeft aan dat hij deze vraag heeft uitstaan bij het bestuur.

  De vraag is of de stichting of de school hiervoor verantwoordelijk is. De directie geeft aan dat zij 500 euro krijgen uit het schoolbudget, dit is besproken tijdens het sollicitatiegesprek. De oudergeleding geeft aan dat een vorm van een lening ook de motivatie kan verhogen. Alle aanwezigen delen de mening van de directie dat degene ook zelf een stukje mag voelen om de betrokkenheid te verhogen. Een heldere uitleg wordt wel meegenomen voor eind mei/ begin juni 2020 als het overzicht van het schoolbudget aan de MR worden gepresenteerd, zodat het stuk leesbaarder wordt.

7. Inzicht in professionaliseringsgelden met uitleg

De uitleg komt op de agenda voor de volgende vergadering.

8. Update voortgang evt. fusie

Er is een ruwe versie van het verkennend onderzoek, daar moet nog in gewijzigd worden. Zodra dit onderzoek definitief is, wordt het gedeeld met de MR. Er worden conclusies getrokken en verschillende scenario’s zijn in kaart gebracht. Voor de kerstvakantie wordt het een definitief rapport van het verkennend onderzoek. Het is een meerjaren project.

Het blijft een vast agendapunt op de MR vergadering.

9. Update Reade

De paramedici heeft gesprekken gehad om de overgang naar Reade te kunnen realiseren. Er waren 15- minuten gesprekken gepland voor een oriënterend gesprek. Het gesprek bleek echter niet van oriënterende aard, er lagen individuele plannen en loonstroken klaar. Van de acht loonstroken bleek er echter slechts één correct te zijn. Het personeel voelde zich niet gezien en gehoord en het vertrouwen heeft een deuk opgelopen. De aanpassing van de

loonstroken laat al ruim drie weken op zich wachten. Volgens de planning zouden acht therapeuten op 1-1-2020 overgaan naar Reade. Tijdens het gesprek bleek twijfel te bestaan over de haalbaarheid hiervan, mede omdat ook sociaal plan nog niet helemaal gereed is. De directie zal over bovenstaande punten in gesprek gaan met Reade.

Op de volgende agenda zal Reade opnieuw besproken worden.

10. Update Berenschot

Er wordt een link gestuurd naar de achterliggende rapportage, ook is er een kamerbrief beschikbaar. Als pilot zal De Parel de zorg per leerling, per minuut in kaart brengen. De MR verzoekt of hier ook ouders bij betrokken kunnen worden. Dit acht de MR cruciaal voor een goede inkaartbrenging van de zorg per leerling op schoolniveau. Ook geeft de MR in overweging om een expert te betrekken die actuele kennis heeft van de verschillende financieringsstromen en loketten.

De onderzoekers van de landelijke rapportage zullen ook het onderzoek bij ons op school uitvoeren. Dit zal vanaf eind januari 2020 gaan plaatsvinden.

Dit onderwerp blijft ook op de MR agenda staan.

11. Schooljaarplan

De instemming is per e-mail verleend

12. Update werkverdelingsplan.

Het team heeft aangegeven dat het team de verlofkaart en het werkverdelingsplan in kaart aan het brengen is. Het streven is om dit voor de kerstvakantie rond te hebben.

Het team en de directie hebben twee keer een bijeenkomst gehad, 9-12-2019 staat er weer een bijeenkomst gepland.

De hoop is uitgesproken dat de communicatie tussen het team en de directie verbeterd wordt.

Klankbord groep is tot op heden, door afzeggingen, nog niet bij elkaar gekomen en staat nu op 12 december gepland.

Dit punt zal opnieuw op de volgende agenda gezet worden.

Opzoek naar de PDF versie download hem hier