Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Notulen MR-vergadering 14-10-2019

Aanwezig

Ouders: Annelot, Antoine en Martiene Personeel: Joke, Saskia en Leontine Directie: Reinier en Elise

Opening

Annelot opent de vergadering. Zij vertelt dat Josselyn stopt met het voorzitterschap, dit i.v.m. studie en drukte daaromheen. Vraag of zij als lid aanblijft, kan ze niet beantwoorden, maar hopen wij allen natuurlijk van harte.

Mededelingen

De MR start met een open vraag naar de directie toe. Hoe zien jullie de rol van de MR? En hoe zien jullie de communicatie?

De directie ziet het als een overlegorgaan, medezeggenschap met advies- en instemmingsrecht. Het vertrouwen, zoals er nu is, is prettig.

Het gevoel van de MR is nu dat niet alles serieus genomen wordt. De regelementen zijn duidelijk, maar er mist een bepaald gevoel qua communicatie. Kijk naar b.v. de schoolgids, het instemmingsrecht en andere zaken. De directie geeft aan hier een leer uit te hebben getrokken en het jammer te vinden dat dit gevoel er heerst. De intentie is het op tijd aanleveren van documenten, zie deze vergadering ook graag wederzijds. We gaan vol vertrouwen verder en laten we deze open communicatie voortzetten

Moeten zaken voorgesproken worden met de directie en de voorzitter van de MR? Besloten dat dit niet de voorkeur heeft.

Regels worden aangescherpt en procedures moeten duidelijker.

Voorstel PMR-zaken bespreken tijdens de MR vergadering, indien nodig met een extra vergadering. Er is afgesproken dat PMR zaken ook op de MR agenda komen te staan.

Inspectiebezoek op de agenda plaatsen. Iedereen was heel enthousiast. Dank aan de personen die op zo’n korte termijn ruimte konden inplannen in hun agenda. De Parel heeft goed gescoord en daar zijn wij heel blij mee. Dit wordt gecommuniceerd via de nieuwsbrief.

Leontine is vanaf Januari in dienst van Reade. Jolinde heeft zich aangemeld, zij wordt als toehoorder uitgenodigd voor de volgende MR. Wel komt er nog formeel een vacature in het team. Leontine blijft voorlopig nog wel in de MR, maar dan zonder stemrecht.

Notulen vorige vergadering.

Graag doorschuiven naar volgende vergadering.

Impasse werkverdelingsplan/verlofkaart.

Afgelopen woensdag is het werkverdelingsplan in samenspraak met de verlofkaart doorgnomen, waarbij de zogenoemde ‘Parel uurtjes’ ontbreken. De PMR stemt in samenspraak met het team niet in.

Elise spreekt haar verbazing uit over de werkdrukmiddelen. In april is immers documentatie ingestuurd. Op de vleugels is dit besproken en daar kwam uit dat er meer handen in de klas moesten komen. Dit is dan ook gebeurd met behulp van vrijgekomen budget. Het team is van mening dat deze procedure anders is verlopen.

Het team zal alle onduidelijkheden in een mail omschrijven en terugsturen naar directie. Procedureel zal het netjes via mail gaan. Mocht Reinier aangeven toch een besluit te nemen zonder instemming PMR, dit dan graag op papier (=verzoek MR) zodat de termijn in kan gaan i.v.m. inschakelen geschillencommissie etc.

Is er budget voor de MR? Hoeveel is dat?

Mocht er een externe worden ingeschakeld voor hulp, dan raming vooraf inleveren bij Reinier.

Binnen Spaarnesant wordt de verlofkaart niet overal gehanteerd, op termijn zullen we gaan overstappen.

Reinier kijkt op een andere manier naar de kaart en invulling CAO en heeft daar een gesprek over gehad vandaag.

De MR uit zich ongerust te zijn over de ontstane vertrouwensbreuk tussen het team en de directie. Directie geeft daarop een open uitnodiging om te blijven praten met elkaar. Graag bespreken ze dit ook in de klankbordgroep. Want de angst moet worden weggenomen. Misschien is een oplossing om een derde uit te nodigen, bv vertrouwenspersoon van Spaarnesant. Voor nu is de PMR het doorgeefluik.

Tot slot wordt er nadrukkelijk door de directie gevraagd om de relatie met elkaar goed te blijven onderhouden.

Graag dit volgende vergadering op de agenda plaatsen.

Overzicht formatie

De bijlage ontbreekt, dit omdat het nog geen 1 oktober was.

Conclusie formatie: er is nog steeds fusiebekostiging, maar deze gaat ooit verdwijnen. Dit zal dan een mindering zijn van 2FTE. Maar voor nu op basis van tellen op 1 oktober zal er 1,5 FTE gekort moeten gaan worden. Dit gaat pas in op augustus 2020. Dit houdt voor nu in dat we denken dat de tijdelijke contracten kunnen behouden.

Inzicht in professionaliseringsgelden

Verzoek vanuit de MR. Graag volgende keer bij dit soort documenten een kleine schrijven toevoegen met uitleg.

Update Reade

7 november bijeenkomst sociale voorwaarden (m.n. pensioen) drie mensen blijven in dienst van Spaarnesant i.v.m. een te dure investering. Acht personeelsleden gaan echt over. De personeelsleden die blijven gaan wel mee met Reade, alleen zal de uitbetaling door Spaarnesant worden verzorgd. Het team heeft er vertrouwen in, mede door de tussenkomst van de bond. 1-1-2020 blijft de streefdatum.

Communicatie Reade graag in jaarplan, schoolgids en nieuwsbrief opnemen.

Update Berenschot

Werkgroep heeft niets meer vernomen van voortgang berenschot.

De oudergeleding maakt zich zorgen, hoe gaan ze dit doen? Graag dit punt behouden op de agenda. De 2e kamer zal in oktober/november op de hoogte worden gebracht. Gemeente Haarlem heeft het opgepakt in de regio.

Schooljaarplan

Verzoek: graag Reade meenemen.

Jaarplan op aanvraag en op site plaatsen.

Racerunners benoemen in de nieuwsbrief en deze rondsturen met markers, daarna pas instemming.

Jaarverslag

Geen op- of aanmerkingen

Toeloop de Parel?

Reporter radio van 29 sept bespreekt dit uitgebreid. Hierin is er verwarring wat precies speciaal onderwijs is en er is een groei in SBO en cluster 4, maar niet schoolbreed.

De leerlingenaantallen zijn weer stabiel t.o.v. 2012 (invoering “samen naar school”) Op de Parel merken we nog weinig van een enorme toeloop, wat we wel zien is de aanwinst van kleuterklas leerlingen. De parel zegt niet we zijn vol, dus we kijken naar een verdeling schoolbreed. Over de toekomst wordt zeer zeker nagedacht.

Update fusie

We spreken van een verkennend onderzoek, dus absoluut nog geen fusie. Onlangs zijn er verkennende werkbezoeken geweest. Medio november zal er een rapport verschijnen met bevindingen. De wens is uitgesproken om de MR laagdrempelig te informeren, ook als er geen vergadering is.

Rondvraag

Rokende chauffeurs. Graag zouden wij hier een beleid op zien. Roken voor de deuren, waarbij de leerlingen door de rook de school inlopen, lijkt ons allen niet gezond en niet gewenst.

Cursus MR: deze wil iedereen wel volgen. Reinier zal nagaan wanneer er een mogelijkheid voor is.

De vergadering wordt afgesloten met een positief gevoel.

<h2>Opzoek naar de PDF versie download hem hier</h2>