Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

GMR Nieuwsbrief – oktober 2019

Vergadering GMR

De eerste GMR-vergadering van het schooljaar was op 1 oktober jl. Dit was ook de eerste vergadering onder het voorzitterschap van Debby Houtgraaf en voor 2 nieuwe GMR-leden, Roelien Wierstra, ouder van de Peppelaer en Nelleke van den Heuvel, psycholoog bij IKC Schalkwijk.

Commissie Financiën en commissie Personeel

In de commissie Financiën en de GMR zijn besproken: de rapportage over het tweede kwartaal 2019 en de uitgangspunten voor de begroting 2020. In de commissie Personeel zijn het concept strategisch HRD-beleid en het concept Professioneel Statuut aan de orde geweest. Laatstgenoemde stukken komen terug in de GMR ter besluitvorming.

Raad van Toezicht (RvT)

In de vorige nieuwsbrief kwam al kort de werving en selectie van RvT leden aan de orde. De RvT heeft drie nieuwe leden nodig. De benoemingsadviescommissie (BAC) voor de werving van leden RvT, waarin ook 2 GMR leden participeren, wordt begeleid door een werving- en selectiebureau. In november vinden gesprekken plaats met diverse kandidaten. In de vergadering van december komt de voordracht in de GMR.

Onderwijsinspectie

Spaarnesant is bezocht door de Onderwijsinspectie. Om een goed beeld te krijgen van Spaarnesant heeft de inspectie diverse onderzoeksactiviteiten uitgevoerd. Gesprekken zijn gevoerd met diverse betrokkenen en enkele scholen zijn bezocht. Ook met een delegatie van leden van de ouder- en personeelsgeleding van de GMR is een gesprek gevoerd als onderdeel van de beoordeling van de kwaliteitszorg en het financieel beheer van het bestuur. In november volgt het Eindrapport van de Onderwijsinspectie.

Lerarentekort

De scholen van Spaarnesant zijn in het nieuwe schooljaar met een nagenoeg volledige bezetting van start gegaan. Er zijn in totaal 83 nieuwe personeelsleden aangesteld. Het lerarentekort blijft een aandachtspunt. In de GMR-vergadering van december zal de teamleider HRD van het Stafbureau van Spaarnesant, een presentatie geven rondom het onderwerp “toekomstig tekort in het onderwijs” en hoe Spaarnesant in wil spelen op deze toekomst.

Nieuwe GMR leden

Hieronder stelt 1 van de nieuwe leden zich voor.

Hallo, ik ben Roelien Wierstra en ik kom de GMR versterken. Samen met Debby en Suzanne bemens ik de financiële commissie. Ik heb een dochter in groep 7 van de Peppelaer. Ik vind het belangrijk binding te hebben met haar klas en de school. De afgelopen jaren ben ik klassenmoeder en schooltuinmoeder geweest, en help ik waar kan. Ik vind het ook interessant op het niveau van de stichting mee te denken over het beleid. Vandaar dat ik me heb aangemeld voor de GMR. In het dagelijks leven ben ik communicatieadviseur bij de provincie Noord-Holland. Eerder werkte ik onder andere als parlementair journalist bij de Telegraaf met de portefeuille Financiën en als woordvoerder bij het ministerie van Financiën.

Binnenkort zal een ouder van de Hildebrandschool, namens het SBO/SO plaatsnemen in de GMR. In één van de volgende nieuwsbrieven stelt hij zich voor.

Er is binnen de GMR nog 1 vacature voor een personeelslid van Spaarnesant.

Hoe leuk zou het zijn wanneer we vanaf 2020 met een volledig bezette GMR het nieuwe jaar in kunnen gaan. De volledige vacaturetekst staat op Sharepoint. Benader ons voor nadere informatie via onderstaand mailadres.

Aan het eind van het schooljaar verlaat Debby Houtgraaf (oudergeleding en voorzitter) de GMR. Een ouder van basisschool de Kring, die momenteel op de reservelijst staat, zal vanaf januari 2020 al vast meedraaien om kennis te maken met de GMR en haar activiteiten. In het nieuwe schooljaar kan deze ouder dan officieel toetreden.

Begin volgend jaar is er voor de nieuwe leden van de GMR een introductie- bijeenkomst waarin de organisatie van Spaarnesant en het Stafbureau worden toegelicht.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, kun je contact opnemen met leden van de commissie Communicatie van de GMR, te weten: Carla Fibbe en/of Jessica van Dijk via de mail: gmr.spaarnesant@spaarnesant.nl.

<h2>Opzoek naar de PDF versie download hem hier</h2>