Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Klik hier voor onze agenda

Naar school gaan zoals iedereen

Alle kinderen hebben recht op hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs. Leerlingen moeten zich daarom optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving. Veilig betekent ook dat risico’s mogen, evenals eisen stellen en richting geven. Goed opgeleide en gemotiveerde personeelsleden zijn daarbij van cruciaal belang. De betrokkenheid van ouders/verzorgers als educatieve partner is noodzakelijk. Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen en hebben de moed om ontwikkelingen aan te gaan waarvan het proces en het eindresultaat van te voren niet geheel duidelijk zijn.

Visie op “Passend Onderwijs”

Meedoen betekent voor elke leerling een school zo dicht mogelijk bij huis. Wij zetten onze expertise in om te zorgen dat het kind als leerling van de reguliere school in de buurt kan meedoen. Als dat echt niet lukt, zorgen we voor een plek op onze school. Onze expertise is gericht op kinderen met een motorische beperking, meervoudig gehandicapte kinderen, chronische zieke kinderen en langdurig zieke kinderen. Vanuit de verbrede toelating zijn ook andere kinderen welkom op onze  school, met een andere zorgbehoefte/ onderwijsbehoefte. Dit is geen verbreding van onze focus, wel het scheppen van ruimte en het ‘nooit nee zeggen vanuit de regeltjes’. Als ouders en de scholen het eens zijn is plaatsing geen probleem.

Daarnaast begeleidt ons Team Passend Onderwijs in combinatie met School Skills Lab scholen en andere instanties om vraagstukken op te lossen die er liggen op het gebied van onze vorm van onderwijs, speciale zorg (motoriek) en revalidatie. Onder de tab Expertise vindt u hierover meer informatie.

Samenwerking en educatief partnerschap

Het is onze ambitie om door middel van een integrale aanpak en ieder vanuit zijn eigen specifieke deskundigheid een bijdrage te leveren aan een positieve, optimale ontwikkeling van de leerling.

Op De Parel is de ouder een educatief partner. Bij het bespreken van het ontwikkelingsperspectief maken we gebruik van elkaars expertise. Samen denken ouders en school na over wat hun kind/leerling nodig heeft om met plezier naar school te gaan en er optimaal te kunnen leren.

Samen met de ouders worden de positieve en belemmerende factoren op sociaal-emotioneel gebied, werkhoudingsaspecten en zelfredzaamheid besproken. Vanuit deze inzichten wordt een aanpak opgesteld (de onderwijsbehoefte) waarbij het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Ouders en leerkrachten kunnen elkaar buitengewoon waardevolle tips geven, zolang maar duidelijk is dat leerkrachten uiteindelijk beslissen over het onderwijs en ouders over de opvoeding.

Voor kinderen is het van groot belang dat de samenwerking tussen hun leerkracht en ouders constructief verloopt. Zij hebben leerkrachten en ouders nodig die op één lijn zitten, dit geeft kinderen veiligheid en houvast.

Ontwikkeling, leertijd en revalidatie

Op onze school hebben we leerlingen met complexe problematiek. Het is belangrijk dat alle partijen; ouders, onderwijs en revalidatie goed met elkaar samen werken en op 1 lijn zitten.
Door de verschillende expertises af te stemmen en te bundelen ondersteunen en versterken we elkaar. Het onderwijs en revalidatieprogramma wordt integraal en in een juiste balans aanboden. Hierdoor worden de mogelijkheden van een leerling zo goed mogelijk benut.

We gaan respectvol met elkaar om. We accepteren iedereen ongeacht afkomst, religie, seksuele geaardheid of handicap. Een goede balans tussen rekening houden met en eisen stellen aan zal altijd gezocht moeten worden, conflicten horen daar ook bij. De school gaat uit van het pedagogisch klimaat dat is gebaseerd op de pedagogische basisbehoeftes te weten: relatie, autonomie en competentie.

Hoe je als mens volwaardig in het leven staat is niet te toetsen. We volgen en meten de resultaten van onze leerlingen wel met behulp van onze schoolstandaarden bij de leerlijnen die we hanteren. Maar resultaten zijn alleen bespreekbaar als ze in het perspectief van de totale ontwikkeling worden geplaatst. Dus ook qua leerbaarheid, flexibiliteit, inzet, werkhouding, enzovoort. We streven gericht naar concrete en meetbare resultaten, maar we beseffen dat zij verre van alles bepalend zijn. We werken opbrengstgericht. Het onderwijs is aanbodgericht en wordt bepaald door de wettelijke eindtermen, de revalidatie werkt vraaggericht.

Meld je kind aan

Onze school, de Parel, is bedoeld voor kinderen met een lichamelijke handicap of ziekte die van dien aard is, dat het volgen van onderwijs op een gewone basisschool niet mogelijk is. Hebben kinderen behalve een lichamelijke handicap ook een verstandelijke handicap ook dan vinden ze bij ons een plaatsje. Deze laatste groep krijgt specifiek onderwijs. De kinderen die alleen een lichamelijke handicap hebben of langdurig ziek zijn volgen, weliswaar aangepast, het lesprogramma van de reguliere basisschool.

Updates

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Historie

De school De Parel is het resultaat van een fusie die plaatsvond in het jaar 2016. Twee scholen voor speciaal onderwijs, De Albert Schweitzerschool voor langdurig zieke kinderen en Mytylschool de Regenboog werden één school voor Speciaal Onderwijs, Revalidatie en Zorg.

Albert Schweitzerschool

De Albert Schweitzerschool werd geopend op 17 januari 1931 en heeft een lange historie achter de rug. Met het oprichten van een openluchtschool creëerde de gemeente Haarlem een mogelijkheid voor het onderwijs aan ‘ziekelijke’ kinderen. Tuberculose was in die tijd nog een gevreesde ziekte. Op de openluchtscholen werd naast het geven van onderwijs, veel aandacht besteed aan voeding, sport, rust en regelmaat. Ook aan de huisvesting van de school werd extra aandacht besteed.

Door de jaren heen is het beeld van de school en haar leerlingen veranderd. De ‘openluchtschool’ werd ‘school voor langdurig zieke kinderen’ (LZK-school). De bleekneusjes van weleer werden kinderen met diverse medische problemen, die zo ingrijpend zijn dat zij niet het (speciale) basisonderwijs kunnen volgen. Extra aandacht en verzorging bleven een centrale plaats innemen.

Mytylschool De Regenboog

Op 1 juni 1964 startte in Haarlem een Mytylschool met 6 leerlingen. Dit leerlingenaantal groeide al snel en op 28 oktober van datzelfde jaar kon de school officieel geopend worden.

Een jaar later begon men aan de bouw van het huidige pand. Bij de feestelijke opening van een uitbreiding hieraan, kreeg de “Mytylschool Haarlem” in 1978 de naam “De Regenboog  ” vanwege de rijke schakering aan de kinderen op de school.

De bron van de herkomst van de naam Mytyl is het symbolistische theaterstuk l’Oiseau Bleu, de Blauwe vogel, geschreven door de Belgische schrijver Maurice Maeterlinck.

De hoofdpersonen zijn de jongen Tyltyl en zijn zusje Mytyl.
De beide kinderen ontmoeten in hun droom de fee Bérylune, die vertelt dat ze een ernstig ziek kind heeft dat heel graag de blauwe vogel wil hebben, maar zelf niet weg kan om die vogel te zoeken.

Tyltyl en Mytyl bieden aan om die vogel te gaan zoeken. Zij beginnen een moeilijke en gevaarlijke speurtocht. Telkens als zij een blauwe vogel vinden blijkt deze bij de terugkeer dood of van kleur veranderd te zijn.

De volgende dag klopt hun buurvrouw aan, mevrouw Beringot. Tyltyl en Mytyl herkennen de fee in haar. Mevrouw Beringot heeft ook een zieke dochter en die zou graag Tyltyls duif hebben. Tyltyl schenkt zijn kostbare bezit, na enige aarzeling, met liefde aan het zieke kind van hun buurvrouw. Als het meisje de vogel krijgt, ziet Tyltyl tot zijn verbazing dat de vogel blauw is geworden. Dit is voor het meisje zo overweldigend, dat de vreugde haar geheel geneest.

Beide scholen zijn nu gefuseerd en zijn één school voor Speciaal Onderwijs, Revalidatie en Zorg, De Parel.

"Niet in alle oesters groeien parels. Alleen in die oester met een klein mankementje. Ons logo verbeeldt de groei van een Parel, het symbool voor uiterlijke en innerlijke rijkdom."

Schoolgids

Download hier de laatste schoolgids 2020 – 2021

Contactgegevens

Frederik Hendriklaan 73
2012 SG Haarlem
023-5283722

info@deparelhaarlem.nl

Ziek melden?

Is uw kind ziek? Meld dit dan hier.